Publications

426.     Jing Li, Qiulian Luo, Jianwu Wei, Liya Zhou, Peican Chen, Binbin Luo, Qi Panga, Jin Zhong Zhang, “Circularly Polarized Luminescence Induced by Hydrogen-Bonding Networks in a One-Dimensional Hybrid Manganese(II) Chloride”, Angewandte Chemie Int. Ed., inpress, 2024.

425.     Kai-Chun Choua, Le-Chun Lib, Kai-An Tsaib, David C. Zeitza, Ying-Chih Pub* and Jin Z. Zhang*, “Effect of Lattice Disorder on Exciton Dynamics in Copper Doped InP/ZnSexS1-x Core/Shell Quantum Dots”, JPCL in press, 2024.

424.     Xinxin Yan, Yali Zhou, Qiangshuai Wang, Jin Zhong Zhang, Yibo Chen, Qi Pang, Zhao-Qing Liu,”Enhancing Initial Surface Adsorption for Doped Lead-Free Copper(I) Halide Microcrystals through A Moderate Lewis Base Ligand”, AFM, 231106, 2024.

423.     Li Liu, Maomin Peng, Ke Xu, Hong Xia, Xitian Peng, Lijun Peng, Youxiang Zhou, and Jin Z. Zhang, “Fluorescence Quenching Detection of Clothianidin in Fruit and Vegetable Samples using MAPbBr3 Perovskite Quantum Dots”, ACS Appl. Nano Materials, in press, 2024.

422.     Fuwei Chen, Ziquan Li, Yueming Jiang, Zhen Li, Ruosheng Zeng, Ziyi Zhong, Ming-De Li, Jin Z. Zhang, and Binbin Luo, “Photocatalytic CO2 Reduction Coupled with Oxidation of Benzyl Alcohol over CsPbBr3@PANI Nanocomposites” JPCL, 14, 11008-11014, 2023.

421.     Celia Todd and Jin Z. Zhang, “Novel Chiral CsPbBr3 Metal Halide Perovskite Magic Sized Clusters and Ligand-assisted Metal Halide Molecular Clusters with Achiral Ligands”, JPCL, 14, 10630-10633, 2023.

420.    Vivien Cherrette, Finn Babbe, Jason Cooper, and Jin Z. Zhang, “Thermally activated octahedral tilting generates a phonon-assisted radiative recombination pathway in cubic CsPbBr3 perovskite quantum dots”, JPCL, 14, 8717-8725, 2023.

419.     Daniel Weber, Akash Gandotra, John Schossig, Heng Zhang, Michael Wildy, Wanying Wei, Kevin Arizapana, Jin Zhong Zhang, Ping Lu, and Cheng Zhang, “Promoter effect on carbon nanosphere encapsulated Fe-Co catalysts for CO2 conversion to light olefins”, Catalysts, in press, 2023.

418.     Jie Li, Jingjie Wu, Yonghong Xiao, Longshi Rao, Ruosheng Zeng, Ke Xue, Xiao-Chun Huang, Jin Z. Zhang, and Binbin Luo, “Efficient Triplet Energy Transfer in 0D Metal Halide Hybrid with Long Persistence Room Temperature Phosphorescence for Time-Resolved Anti-Counterfeiting”, Inorg. Chem. Fronties, in press, 2023.

417.     Xinzhe Xue, Zhen Liu, Samuel Eisenberg, Qiu Ren, Dun Lin, Emma Coester, Heng Zhang, Jin Z. Zhang, Xiao Wang, and Yat Li, “Regulated Interfacial Proton and Water Activity Enhances Mn2+/MnO2 Platform Voltage and Energy Efficiency”, ACS Energy Lett., in press, 2023.

416.     Heng Zhang, David C. Zeitz, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast Study of Excited State Dynamics of Amino Metal Halide Molecular Clusters”, JPCL, in press, 2023.

415.     Dejia Hu, Shangzuo Jiang, Tianhao Xia, Danyang Xiao, Yan Li, Yanbing Hou, Jin Z. Zhang, and Ying-Chih Pu, “Enhanced Fluorescence Sensing of Tetracycline with Ti2C Quantum Dots”, Nano Research, in press, 2023.

414.     Daiwen Chen, Cu Wu, Huilin Nong, Liya Zhou, Peican Chen, Qi Pang, Xinguo Zhang and Jin Zhong Zhang, “Near-infrared Emission and Energy Transfer Mechanisms of Mn2+ and Cr3+ Co-doped Lead-free Cs2AgInCl6 Double”, JMCC, in press, 2023.

413.     Jorge Arteaga, Vivien Cherrette, Jin Zhong Zhang, and Sayantani Ghosh, “Complex Dependence of Optoelectronic Properties of Metal Halide Perovskite Thin Films on Quantum Dot Decoration Layer”, JPCC, in press, 2023 (invited for special on metal halide perovskites).

412.     Li Liu, Maomin Peng, Ke Xu, Hong Xia, Xitian Peng, Lijun Peng, and Jin Z. Zhang, “Molecularly Imprinted Lead Halide Perovskite Quantum Dot Fluorescence Sensor for Ultrasensitive Detection of Benzo(a)pyrene”, Microchimica Acta, in press, 2023.

411.      Jianwu Wei , Sengui Liang, Qi Pang, and Jin Zhong Zhang, “Metal Halide Perovskite Nanocrystals for Near-infrared Circularly Polarized Luminescence with High Photoluminescence Quantum Yield via Chiral Ligand Exchange”, JPCL, 14, 5489-5496, 2023.

410.     David Zeitz, Allison Win and Jin Z. Zhang, “Distinguishing Metal Halide Molecular Clusters From Perovskite Magic Sized Clusters in the Synthesis of Metal Halide Perovskite Nanostructures”, Journal of the Chinese Chemical Society, 1-9,, 2023 (invited).

409.      Huajin Qi, Chenyu Wang, Luping Shen, Hongmei Wang, Yuan Lian, Huanxia Zhang, Hongxia Ma, Yong Zhang, Jin Zhong Zhang, “α-NiS/g‐C3N4 nanocomposites for photocatalytic hydrogen evolution and degradation of tetracycline hydrochloride”, Catalysts, 13, 983, 2023 (invited).

408.      Zhifang Su, Yucheng Luo, Yucheng, Jian-Ying Shi, Jianxin Feng, Xuan Li, Xuan; Jin Z. Zhang, and Cheng-Yong Su, “Manipulating Reaction Pathway of CO2 Photoreduction via Confined Microenvironment of Re Molecular Catalyst”, JPCL, 14, 3208-3215, 2023.

407.      Yi Zhong, Daimei Chen, and Jin Z. Zhang, “Design of Lateral and Vertical Bi4O5I2/BiOCl Heterojunctions with Different Charge Migration Pathway for Efficient Photoredox Activity”, Applied Catalysis B: Env., 324, 122232, 2023.

406.  Melissa Guarino-Hotz, Jeremy Barnett, Kai-Chun Chou, Allison Win, Heng Zhang, Chengyu Song, Scott Oliver, and Jin Z. Zhang, “Structural Study of Paraffin-stabilized Methylammonium Lead Bromide Magic Sized Clusters”, JPCC, 126, 13854-13862, 2023.

405.  Liang Jing, Qingmei Cen, Qi Pang, and Jin Z. Zhang, “Enhancing Photoluminescence and Stability of Mn doped Cs2InCl5·H2O Microcrystals with Introduced Bi3+ Ion”, JPCC, in press, 2023.

404.  Allison A. Win, Kai-Chun Chou, David C. Zeitz, Jin Z. Zhang, “Origin of the near 400 nm Absorption and Emission Band in the Synthesis of Cesium Lead Bromide Nanostructures: Metal Halide Molecular Clusters Rather Than Perovskite Magic-Sized Clusters”, JPCL, 14, 116-121, 2023.

403.  Qian Meng, Liuyun Chen, Qi Pang, and Jin Zhong Zhang, “ Enhancing photoluminescence of manganese chloride perovskite-analogues through phase transformations induced by Sn incorporation”, J. Lumin 255, 119613, 2023.

402.  Jin Zhong Zhang, Zhiguo Xia, and Qi Pang, “Metal halide perovskites: synthesis, properties, and applications”, book, World Scientific Publishers, in press, 2023.

401.  Heng Zhang, Evan Vickers, Samuel Erickson, Melissa Guarino-Hotz, Jeremy  Barnett, Sayantani Ghosh, Jin Z. Zhang, “Synthesis and Properties of Stable Metal Halide Molecular Clusters in Solid State”, JPCL, 13, 10543-10549, 2022.

400.  Canxu Chen, Shuai Zhang, Ruosheng Zeng, Yuanjie Chen, Binbin Luo, Sheng Cao, Jialong Zhao, Bingsuo Zou, and Jin Zhong Zhang, “Competing Energy Transfer in Two Dimensional Mn2+-Doped BDACdBr4 Hybrid Layered Perovskites with Near-Unity Photoluminescence Quantum Yield ”, ACS AMI, 14, 45725-45733, 2022.

399.  Yuanjie Chen, Ruosheng Zeng, Qilin Wei, Shuai Zhang, Yu Wang, Canxu Chen, Xiaoshan Zhu, Sheng Cao, Bingsuo Zou, and Jin Zhong Zhang, “Competitive Energy Transfer-Modulated Dual Emission in Mn2+-Doped Cs2NaTbCl6 Rare-Earth Double Perovskites”, JPCL, 13, 8529-8536, 2022.

398.  Melissa Guarino-Hotz, Jeremy L. Barnett, Liem Pham, Allison Win, Vivien L. Cherrette, and Jin Z. Zhang, “Tuning Between Methylammonium Lead Bromide Perovskite Magic Sized Clusters and Quantum Dots through Ligand Assisted Reprecipitation at Elevated Temperatures”, JPCC, 128, 13854-13862, 2022. (invited for H. Weller special issue).

397.      Daiwen Chen, Xinguo Zhang, Jianwu Wei, Liya Zhou, Peican Chen, Qi Pang, and Jin Zhong Zhang, “Simultaneous Enhancement of Near Infrared Luminescence and Stability of Cs2AgInCl6:Cr3+ Double Perovskites Single Crystal Enabled by Yb3+ Dopant”, Inorganic Chemistry Frontiers, 9, 4695-4704, 2022.

396.      Daniel Weber, Ning Rui, Feng Zhang, Heng Zhang, Dimitriy Vovchok, Michael Wildy, Kevin Arizapana, Alexa Saporita,  Jin Zhong Zhang, Sanjaya D. Senanayake,  Ping Lu, and Cheng Zhang Cheng Zhang, “Properties and catalytic performance of carbon nanosphere encapsulated Fe species core-shell structure for CO2 hydrogenation”, ACS ANM, 5, 116005-11616, 2022.

395.     Shelley Minteer, Jin Zhang, Tanja,Cuk, and Gemma Solomon, “Giving proper CRediT: the modern minefield of scientific publishing, career advancement 2022 and interdisciplinary science”, ACS Physical Chemistry Au, 2, 266-267, 2022.

394.      Jia-Min Zheng, Qiao-Yi Zhang, Zhi-Han Zuo, Yi-Yan Li, Yibo Chen, Jin Zhong Zhang, and Zhao-Qing Liu, “Tailoring surface oxygen vacancies in tungsten oxide for surface plasmon resonance enhanced near-infrared photoreduction of Cr(VI)”, ACS ES&T Water, in press, 2022.

393.      Ping Yu, Ruheng Zheng, Hongze Ma, Jin Z. Zhang, and Gerardine G. Botte, “Novel Pt-Ni electrocatalyst for coal electrolysis for hydrogen production”, JEC, 169, 044514, 2022.

392.      Gemma Solomon, Jin Z Zhang, and Tanja Cuk, “An Open Letter to Aspiring Authors”, ACS Phys. Chem. Au, 2, 68-69, 2022 (editorial).

391.      Li Liu, Keliang Pan, Ke Xu, and Jin Z. Zhang, “The Role of Capping Ligands in the Synthesis and Transformation between Metal Halide Perovskite Quantum Dots and Magic Sized Clusters”, ACS Phys. Chem. Au, in press, 2022 (invited review).

390.      Melissa Guarino-Hotz, A’Lester C. Allen, Ankai Wang, Shengli Zou, and Jin Z. Zhang, “SERS Near Infrared Light Absorbing Silver Coated Hollow Gold Nanostars for Surface Enhanced Raman Scattering Detection of Bovine Serum Albumin Using Capping Ligand Exchange”, JPCC, 126, 1026-1035, 2021.

389.      Chu-Yao Zhong, Liangyan Xiao, Hai Hua Fan, Jielin Zhou, Zhifeng Chen, Yibo Chen, Jin Z. Zhang, “Two-photon photoluminescence and bio-imaging application of monodispersed perovskite-in-silica nanocrystals with high biocompatibility”, Chem. Eng. J., 431, 134110, 2022.

388.      Jianfei Cao, Qi Pang,Yuexi Lu, Xiuqing Nong, Jin Zhong Zhang, “Modulating optical properties and interfacial electron transfer of CsPbBr3 perovskite nanocrystals via indium ion and chlorine ion co-doping”, JCP, 155, 234701, 2021 (invited for special issue on Transport of Charge and Energy in Low-Dimensional Materials). .

387.      Jingyun Gou, Lin Zhao, Yan Li, and Jin Zhong Zhang, “”Nitrogen-Doped Ti2C MXene Quantum Dots as Antioxidants”, ACS Applied Nano Materials, 4, 12308-12315, 2021.

386. Gemma C. Solomon, Jin Zhong Zhang, and Tanja Cuk, “ACS Physical Chemistry Au: A Journal Celebrating Open Science across the Broad Horizons of Physical Chemistry”, ACS Phys. Chem. Au, 1, 1-2, 2021 (editorial).

385. A’Lester C. Allen, Mekedlawit Efrem, Umadevi Mahalingam, Melissa Guarino-Hotz, Alejandro R. Foley, Jevgenij A. Raskatov,  Chengyu Song, Sarah A. Lindley, Jing Li, Bin Chen, and Jin Z. Zhang, “Hollow Gold Nanosphere Templated Synthesis of PEGylated Hollow Gold Nanostars and Use for SERS Detection of Amyloid Beta in Solution”, JPCB, 125, 12344-12352, 2021.

384. Qian Meng, Liya Zhou, Qi Pang, Xingli He, Tingying Wei, and Jin Zhong Zhang, “Enhanced Photoluminescence of All-Inorganic Manganese Halide Perovskite-Analogue Nanocrystals by Lead Ion Incorporation”, JPCL, 12, 10204-10211, 2021.

383. Cheng-Hao Chuang, Chieh-Ming Chen, Yu-Cheng Shao, Ping-Hung, Yeh, Chih-Ming Chang, and Way-Faung Pong, Mukes Kapilashrami and Per-Anders Glans, Sheraz Gul, Gongming Wang, Yat Li, and Jin Zhang, Jun Miyawaki, Hideharu Niwa, and Yoshihisa Harada, Jin-Ming Chen, and Jinghua Guo, “Electronic Surface Reconstruction of TiO2 Nanocrystals Revealed by Resonant Inelastic X-ray Scattering”, JVSTA, 39, 063204, 2021.

382.  Jingjie Wu, Xianli Li, Xin Lian, Binbin Su, Junhong Pang, Ming-De Li, Zhiguo Xia, Jin Z. Zhang, Binbin Luo, and Xiao-Chun Huang, “Ultrafast Study of Exciton Transfer in Sb(III)-Doped Two Dimensional [NH3(CH2)4NH3]CdBr4 Perovskite ”, ACS Nano, 15, 15354-15362, 2021.

381.  Kunlin Chu, Yucheng Luo, Dongjun Wu, Zhifang Su, Jianying Shi, Jin Z. Zhang, Cheng-Yong Su, “Charge state of Au25(SG)18 nanoclusters induced by interaction with metal organic framework support and its effect on catalytic performance”, JPCL, 12, 8003-8008, 2021.

380. Chun-Xiao Jiang, Bo Yu, Ya-Mei Miao, Hao Ren, Qianhe Xu, Chun Zhao, Li-Li Tian, Zhen-Qing Yu, Pan-Pan Zhou, Xiaolei Wang, Jianguo Fang, Jiwen Zhang, Jin Z. Zhang, Quan-Xiang Wu, ” Indole Alkaloids from a Soil Derived Clonostachys rosea”, J. Nat. Products, 12, 8003-8008, 2021.

379.      Qiaohui Liao, Qian Meng, Liang Jing, Jiamin Pang, Qi Pang, and Jin Zhong Zhang, “Highly Emissive and Stable Cs2AgInCl6 Double Perovskite Nanocrystals by Bi3+ Doping and Potassium Bromide Surface Passivation”, JPCC, 125, 18372-18379, 2021.

378      Li Liu, Keliang Pan, Ke Xu, Xitian Peng, and Jin Z. Zhang, “Synthesis and Optical Properties of Mn2+-Doped Amino Lead Halide Molecular Clusters”, JPCL, 12, 7497-7503, 2021.

377.      Li-Li Tian, Hao Ren, Junmin Xi, Jianguo Fang, Jin Z. Zhang, Quan-Xiang Wu, “Diverse Anti-inflammation and Anti-cancer Alternaria Toxins Isolated from the Endophytic Fungi Alternaria sp. MG1”, Fitoterapia, 153, 105000, 2021.

376.      Benaz Colabewala, Evan T. Vickers, Katerina Nikolaidou, Albert DiBenedetto, Jin Z. Zhang, and Sayantani Ghosh, “High Efficiency Luminescent Solar Concentrator based on Organo-metal Halide Perovskite Quantum Dots with Plasmon Enhancement“, Adv. Opt. Mater. 2100754, 2021.

375.    Tyler Smart, Hiroyuki Hiroyuki, Tuan Anh Pham, Liang Tan, Jin Z. Zhang, Tadashi Ogitsu, Yuan Ping, “Enhancing Defect Tolerance with Ligands at the Surface of Lead Halide Perovskites”, JPCL, 12, 6299-6304, 2021.

374.      Bingxian Chu, Qiuxia Ma, Zesheng Li,Bolin Li, Furong Huang, Qi Pang, Yibo Chen, Bin Li, Jin Zhong Zhang, “Design and Preparation Three-Dimension Hetero-electrocatalysts of NiCo-Layered Double Hydroxide Nanosheets Incorporated with Silver Nanoclusters for Enhanced Oxygen Evolution Reactions”, Nanoscale, 13, 11150, 2021.

373.     Ting Wang, Qi Pang, Bolin Li, Yibo Chen, and Jin Zhang, “Three-dimensional core–shell CoFe Prussian blue analog at NiCoFe layered ternary hydroxide electrocatalyst for efficient oxygen evolution reaction”, Appl. Phys. Lett., 118, 133903, 2021.

372.  Amrita Dey, Junzhi Ye, Apurba De, Elke Debroye, Seung Kyun Ha, Eva Bladt, Anuraj S. Kshirsagar, Ziyu Wang, Jun Yin, Yue Wang, Li Na Quan, Yan Fei, Mengyu Gao, Xiaoming Li, Javad Shamsi, Tushar Debnath, Muhan Cao, Manuel A. Scheel, Sudhir Kumar, Julian A. Steele, Marina Gerhard, Lata Chouhan, Ke Xu, Xian-gang Wu, Yanxiu Li, Yangning Zhang, Anirban Dutta, Chuang Han, Ilka Vincon, Andrey L. Rogach, Angshuman Nag, Anunay Samanta,§ Brian A. Korgel, Chih-Jen Shih, Daniel R. Gamelin, Dong Hee Son, Haibo Zeng, Haizheng Zhong, Handong Sun, Hilmi Volkan Demir, Ivan G. Scheblykin, Iván Mora-Seró, Jacek K. Stolarczyk, Jin Z. Zhang, Jochen Feldmann, Johan Hofkens, Joseph M. Luther, Julia Pérez-Prieto, Liang Li, Liberato Manna, Maryna I. Bodnarchuk, Maksym V. Kovalenko, Maarten B.J. Roeffaers, Narayan Pradhan, Omar F. Mohammed, Osman M. Bakr, Peidong Yang, Peter Müller-Buschbaum, Prashant V Kamat, Qialiang Bao, Qiao Zhang, Roman Krahne, Rauel E. Galian, Samuel D Stranks, Sara Bals, Vasudevanpillai Biju, William A. Tisdale, Yong Yan, Robert L. Z. Hoye, and Lakshminarayana Polavarapu, “State of the Art and Prospects of Halide Perovskite Nanocrystals“, ACS Nano, 15, 10775-10981, 2021 (invited review).

371. Gabriella Amberchan, A’Lester Allen, Josh Golden, Bakthan Singaram, and Jin Z. Zhang, “Real-Time Monitoring of Aqueous Organic Reduction Reactions Using Ex Situ Fiber Optic Raman Spectroscopy”, ACS Sustan. Energy Eng.,  9, 6068-6078, 2021.

370.  Zhaojun Qi, Sen Wang, Yan Li, Lifeng Wang, Lin Zhao, Qiang Ge, and Jin Zhong Zhang, “Scavenging Activity and Reaction Mechanism of Ti3C2Tx MXene as a Novel Free Radical Scavenger”, Applied Surface Science, 47, 16555-16561, 2021.

369.     Li Liu, Ke Xu, A’Lester Allen, Xueming Li, Hong Xia, Lijun Peng, and Jin Z. Zhang, “Enhancing Photoluminescence and Stability of Methylammonium Lead Halide Perovskite Nanocrystals with Phenylalanine” JPCC, 125, 4, 2793–2801, 2021.

368.      Brishty Deb Choudhury, Chen Lin, Sk Md Ali Zaker Shawon, Javier Solis-Martinez, Jose Gutierrez, Nurul Huda, Federico Cesano, Jin Z. Zhang, M. Jasim Uddin, “Carbon Fibers Coated with Ternary Ni-Co-Se Alloy Particles as Novel Low-cost Counter Electrode for Fiber-Shaped Dye Sensitized Solar Cell”, ACS Applied Energy Mater., 4, 1, 870–878, 2021.

367. Lin Zhao, Zhao Wang, Yan Li, Sen Wang, Lifeng Wang, Zhaojun Qi, Qiang Ge, Huiliang Liu, Yuanfei Liu, and Jin Zhong Zhang, “Designed synthesis of chlorine and nitrogen co-doped Ti3C2 MXene quantum dots and their outstanding hydroxyl radical scavenging properties  ”, JMST, 78, 30-31, 2021.

366. Melissa Guarino-Hotz and Jin Z. Zhang, “Structural Control and Biomedical Applications of Plasmonic Hollow Gold Nanospheres: A Mini Review“, WIREs Nanomed. Nanobiotech., (invited review),  13, e1694, 2021.

365.  Yi-Yan Li, Chu-Yao Zhong, Mei-Xin Li, Qiao-Yi Zhang, Yibo Chen, Zhao-Qing Liu, Jin Zhong Zhang, “Tuning Morphology-Dependent Localized Surface Plasmon Resonances in Quasi-Metallic Tungsten Oxide for Enhanced Photocatalytic Propertysis”, JMCC, 9, 1614, 2021.

364. Li Liu, Ke Xu, Evan Vickers, Xueming Li, Lijun Peng, and Jin Z. Zhang, “Varying the Ratio of Organic Acid and Amine Ligands Allows Tuning between Quantum Dots and Magic-Sized Clusters of CH3NH3PbBr3 Perovskite: Implications for Photonics and Energy Conversion”, ACS Applied Nano Mater., 3, 12, 12379–12387, 2020.

363. Yi Zhong, Chundong Peng, Zetian He, Daimei Chen, Hao Ding, Jin Z. Zhang, Xiangfeng Wu, “Interface Engineering of Heterojunction Photocatalysts based Based on 1D Nanomaterials“, Catalysis Sci. Tech. (invited review), 11, 27-42, 2021.

362. Yong Wang, Qingzhe Zhang, Yongchen Wang, Lucas Vazquez Besteiro, Yannan Liu, Jin Zhong Zhang, Jason Cooper, Jing Zhao, Guozhu Chen, Mohamed Chaker, and Dongling Ma, “Ultrastable Plasmonic Cu-Based Core-Shell Nanoparticles”, Chem. Materials, 33, 2, 695–705, 2021.

361. Som Sarang, William Delmas, Sara Bonabi, Vivien Cherrette, Jin Z. Zhang, and Sayantani Ghosh, “Low Temperature Energy Transfer via Self-Trapped Excitons in Mn2+-Doped 2D Organometal Halide Perovskites”, JPCL, 11, 24, 10368–10374, 2020.

360. Evan T. Vickers, Ziyi Chen, Vivien Cherrette, Tyler Smart, Peng Zhang, Yuan Ping, and Jin Z. Zhang, “Interplay between Molecular Clusters and Magic Sized Clusters of Amino Lead Halide”, Research, 6047971, 2021.

359. Ping Yu, Hao Jiang, Ren Peng, Hongze Ma, Ruheng Zheng, Jin Z. Zhang,and Gerardine G. Botte, “Novel Pd-Cr electrocatalyst with low Pd content for coal electrolysis for hydrogen production”, J. Power Sources, 483, 229175, 2021.

358. Qiaohui Liao , Jielin Chen, Tingting Wei, Le Zhang, Di Chen, Liya Zhou, Furong Huang, Qi Pang, and Jin Zhong Zhang, “Bandgap Engineering of Lead-Free Double Perovskite Cs2AgInCl6 Nanocrystals via Cu2+-Doping“, JPCL, 11, 19, 8392–8398, 2020.

357. Xianli Li, Xin Lian, Junhong Pang, Binbin Luo, Yonghong Xiao, Ming-De Li, Xiao-Chun Huang, and Jin Zhong Zhang, “Defect-Related Broadband Emission in Two Dimensional <100>-Oriented Lead Bromide Perovskite Microsheets”, JPCL, 11, 19, 8157–8163, 2020.

356. William G. Delmas, Evan T. Vickers, Albert C. DiBenedetto, Calista Lum, Isaak N. Hernandez, Jin Z, Zhang, and Sayantani Ghosh, “Modulating charge carrier dynamics and transfer via surface modifications in organometallic halide perovskite quantum dots”, JPCL, 11, 18, 7886–7892, 2020.

355. Lifeng Wang, Yan Li, Lin Zhao, Zhaojun Qi,  Jingyun Gou, Sha Zhang, Jin Zhong Zhang, “Recent Advances in Ultrathin Two-dimensional Materials and Biomedical Applications for Reactive Oxygen Species Generation and Scavenging”, Nanoscale, 12, 19516-19535, 2020 (invited review for themed issue on Chemistry of 2D materials: graphene and beyond).

354. Bolin Li, Zesheng Li, and Qi Pang, Jin Zhong Zhang, “Core/shell cable-like Ni3S2 nanowires/N-doped graphene-like carbon layers as composite electrocatalyst for overall electrocatalytic water splitting”, Chemical Engineering Journal, 401, 126045, 2020.

353. Yi-Hsuan Chiu, Sarah A. Lindley, Chun-Wen Tsao, Ming-Yu Kuo, Jason K. Cooper, Yung-Jung Hsu, Jin Z. Zhang, “Hollow Au Nanosphere-Cu2O Core-Shell Nanostructures with Controllable Core Surface Morphology”, JPCC, 124, 11333-11339, 2020.

352. Rene Mercado, Carolin Wahl, Jia En Lu, Tianjun Zhang, Bingzhang Lu, Peng Zhang, A’Lester Allen Jin Z. Zhang, and Shaowei Chen, “Nitrogen-Doped Porous Carbon Cages for Electrocatalytic Reduction of Oxygen: Enhanced Performance with Iron and Cobalt Dual Metal Centers”, ChemCatChem, 12, 3230-3239, 2020.

351.   Evan T. Vickers, Emily E. Enlow, William G. Delmas, Albert C. DiBenedetto, Ashraful H. Chowdhury, Behzad Bahrami, Benjamin W. Dreskin, Thomas A. Graham, Isaak N. Hernandez, Sue A. Carter, Sayantani Ghosh, Qiquan Qiao, and Jin Z. Zhang, “Enhancing Charge Carrier Delocalization in Perovskite Quantum Dot Solids with Energetically Aligned Conjugated Capping Ligands”, ACS Energy Letters, 5, 3, 817-825, 2020.

350.   Xiaoqin Pan, Dongna Li, Yueping Fang, Zhihao Liang, Haoran Zhang, Jin Zhong Zhang, Bingfu Lei, and Shiwei Song, “Enhanced Photogenerated Electron Transfer in a Semi-Artificial Photosynthesis System Based on Highly Dispersed Titanium Oxide Nanoparticles”, JPCL, 11, 5, 1822-1827, 2019.

349.     Chunhe Li, Sara Bonabi Naghadeh, Hongmei Wang, Ke Xu, Zhufeng Lu, and Jin Zhong Zhang, “Cellulose as Sacrificial Biomass for Photocatalytic Hydrogen Evolution over One-dimensional CdS Loaded with NiS2 as a Cocatalyst”, Chemistry Select, 5, 1470-1477, 2020.

348.     Ke Xu,  Evan T. Vickers,  Binbin Luo, A’Lester C. Allen, Graham Roseman, Qihui Wang, David Kliger, Glenn L. Millhauser, Xueming Li, and Jin Zhong Zhang, “First Synthesis of Mn-Doped Cesium Lead Bromide Perovskite Magic Sized Cluster at Room Temperature”, JPCL, 11, 1162-1169, 2020.

347. Evan Vickers, Ke Xu, Xueming Li, and Jin Z. Zhang, “Dependence of Stability and Electronic and Optical Properties of Perovskite Quantum Dots on Capping Ligand Chain Length”, J. Chem. Phys. (invited special issue on Lead Halide Perovskites), 152, 034701, 2019.

346.     Binbin Luo, Dehai Liang, Shanshan Sun, Yonghong Xiao, Xin Lian, Xianli Li, Ming-De Li, Xiao-Chun Huang, and Jin Z. Zhang, “Breaking Forbidden Transitions for Emission of Self-Trapped Excitons in Two Dimensional (F2CHCH2NH3)2CdBr4 Perovskite through Pb Alloying”, JPCL, 11, 199-205, 2019.

345.     Solomon Tiruneh Dibaba, Riccarda Caputo, Wensong Xi, Jin Z. Zhang, Ruoyan Wei, Qiang Zhang, Lining Sun, and Wei Ren, “IR Light Degradable Antimony Nanoparticle Based Drug Delivery Nanosystem for Synergistic Chemo-Photothermal Therapy In Vitro“, ACS AMI, 11, 48290-48299, 2019.

344.      Ke Xu, Evan T. Vickers, Binbin Luo, Qihui Wang, A’Lester C. Allen, Hongmei Wang, Vivien Cherrette, Xueming Li, and Jin Zhong Zhang, “Room Temperature Synthesis of Cesium Lead Bromide Perovskite Magic Sized Clusters with Controlled Ratio of Carboxylic Acid and Benzylamine Capping Ligands“, Solar Cells and Solar Materials, 208, 110341, 2019.

343. Sara Bonabi Naghadeh, Som Sarang, Amanda Brewer, A’Lester Allen, Y. H. Chiu, Y. J. Hsu, J. Y. Wu, Ghosh, and Jin Z. Zhang, “Size and Temperature Dependence of Photoluminescence of Hybrid Perovskite Nanocrystals“, J. Chem. Phys., 151, 154705, 2019 (invited special issue on quantum dots).

342. Ping Yu, Ren Peng, Hao Jiang, Rong Zhang, Junchao Ma, Jin Zhang, and Gerardine Botte, “Novel carbon fiber supported Pt-Co electrocatalyst for coal electrolysis for hydrogen production”, J. Electrochem. Soc., 166, E395-E400, 2019.

341.  Ke Xu, A’Lester C. Allen, Binbin Luo, Evan T. Vickers, Qihui Wang, Will Hollingsworth, Alexander L. Ayzner, Xueming Li, and Jin Zhong Zhang, “Tuning from Quantum Dots to Magic Sized Clusters of CsPbBr3 using Novel Planar Ligands based on Trivalent Nitrate Coordination Complex“, JPCL, 10, 4409-4416, 2019.

340.  Evan T. Vickers, Ke Xu, Benjamin W. Dreskin, Thomas A. Graham, Xueming Li, and Jin Z. Zhang, “Ligand Dependent Growth and Optical Properties of Hybrid Organo-metal Halide Perovskite Magic Sized Clusters“, JPCC (invited for Hai-Lung Dai special issue.), 123, 18746-18752, 2019.

339.  Chunhe Li, Shiwen Du, Hongmei Wang, Sara Bonabi Naghadeh, Allen A’Lester, Xiao Lin, Guojun Li, Yong Liu, Hu Xu, Chunqing He, Jin Zhong Zhang, Pengfei Fang, “Enhanced visible-light-driven photocatalytic hydrogen evolution activity of NiCo2S4/CdS hetero-nanowires”, Chem. Eng. J, 378, 122089, 2019.

338.  Qiuxia Ma, Bolin Li, Furong Huang, Yibo Chen, Qi Pang, and Jin Z. Zhang, “Incorporating iron in nickel cobalt layered double hydroxidenanosheet arrays as efficient oxygen evolution electrocatalyst”, Electrochimica Acta, 317, 684-693, 2019.

337.  Jin Z. Zhang, “A “Cocktail” Approach to Effective Surface Passivation of Multiple Surface Defects of Metal Halide Perovskites Using a Combination of Ligands”, JPCL (invited perspective), 10, 5055-5063, 2019.

336.  Binbin Luo, Yan Guo, Xianli Li, Yonghong Xiao, Xiao-Chun Huang, and Jin Zhong Zhang, “ “Efficient Trap-Mediated Mn2+ Dopant Emission in 2D Single-Layered Perovskite (CH3CH2NH3)2PbBr4“, JPCC, 123, 14239-14245, 2019.

335.  Yi-Hsuan Chiu, Sara Bonabi Naghadeh, Ming-Yu Kuo, Ting-Hsuan Lai, Kao-Der Chang, Jin Z. Zhang, Yung-Jung Hsu, “Yolk-Shell Nanostructures as an Emerging Photocatalyst Paradigm for Solar Hydrogen Generation”, Nano Energy, 62, 289-298, 2019.

334.  George C. Schatz, Anne B. McCoy, Joan-Emma Shea, Catherine J. Murphy, Gregory Scholes, Victor Batista, Kankan Bhattacharyya, Juan Bisquert, Daniel Crawford, Tanja Cuk, Robert Dickson, Howard Fairbrother, Maria Forsyth, John Fourkas, Franz Geiger, Andrew Gewirth, Theodore Goodson, III, Gillian R. Goward, Hua Guo, V. Hartland, Pavel Jungwirth, Stephan Link, Gang-yu Liu, Zhi-Pan Liu, Benedetta Mennucci, Timothy Minton, Amy S. Mullin, Oleg Prezhdo, William F. Schneider, Benjaminc Schwartz, Neil Snider, Gemma Solomon, Eric Weitz, Xueming Yang, Arun Yethiraj, Francisco Zaera, Martin Zanni, Jin Z. Zhang, Haizheng Zhong, Timothy Zwier, “The JPC periodic table“, JPCL (also published in JPC A, B, and C), 10, 4051-4062, 2019.

333.  Kai Wang, Lina Li, Xiaoguang Xu, Liying Lu, Jian Wang, Shuyan Wang, Yining Wang, Zhengyu Jin, Jin Zhong Zhang, Yong Jiang, “Fe3O4@astragalus polysaccharide core-shell nanoparticles for iron deficiency anemia therapy and magnetic resonance imaging in vivo”, ACS AMI, 11, 10452-10461, 2019.

332.  Longshi Rao, Zongtao Li, Xuewei Du, Guanwei Liang, Xinrui Ding, Yong Tang, and Jin Z. Zhang, “Ultrasonication-assisted synthesis of CsPbBr3 and Cs4PbBr6 perovskite nanocrystals and their reversible transformation”, Beilstein Journal of Nanotechnology, 10, 666-676, 2019.

331.  Sara Bonabi Naghadeh, Binbin Luo, Ying-Chih Pu, Zachary Schwartz, Will Hollingsworth, Sarah Lindley, Amanda Brewer, Alexander Ayzner, and Jin Z. Zhang, “Size Dependence of Charge Carrier Dynamic in Organometal Halide Perovskite Nanocrystals: Deciphering the Radiative vs Non-Radiative Components”, JPCC, 123, 4610-4619, 2019.

330.   YingMin Wang, WenHui Kong, LiFeng Wang, Jin Zhong Zhang, Yan Li, “ Optimizing oxygen functional groups in graphene quantum dots for improved antioxidant mechanism”, PCCP, 21, 1336-1343, 2019.

329.      Binbin Luo, Fei Li, Ke Xu, Yan Guo, Zhiguo Xia, and Jin Z Zhang, “B-Site Doped Lead Halide Perovskites: Synthesis, Band Engineering, Photophysics, and Light Emission Applications”, JMCC, 7, 2781-2808 (invited review), 2019.

328.     Ke Xu, Evan Thomas Vickers, Longshi Rao, Dr. Sarah A. Lindley, A’Lester C. Allen, Prof. Binbin Luo,  Xueming Li, and Jin Z. Zhang, “Synergistic Surface Passivation of CH3NH3PbBr3 Perovskite Quantum Dots with Phosphonic Acid and (3-Aminopropyl)triethoxysilane”, Chemistry A European Journal, 25, 5014-5021, 2019.

327.     Hongmei Wang, Sara Bonabi Naghadeh, Chunhe Li, Vivien L. Cherrette, Pengfei Fang, Ke Xu, and Jin Zhong Zhang, “Enhanced photoelectrochemical and photocatalytic properties  of CdS nanowires decorated with Ni3S2 nanoparticles under visible light irradiation”, J. Electrochem. Soc., (invited for special issue honoring Krishnan Rajeshwar), 166, H3146-H3153, 2019.

326.     Sarah A. Lindley and Jin Z. Zhang, “Bumpy Hollow Gold Nanospheres: the Effect of Surface Morphology on Photothermal Conversion Efficiency”, ACS Applied Nano Materials, 2, 1072-1081, 2019.

325. Shaohua Shen, Sarah A. Lindley, Chung-Li Dong, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Eric Nestor Tseng, Damon A. Wheeler, Penghui Guo, Liejin Guo, Jin Z. Zhang, Samuel S. Mao, “Enhancing solar-driven water splitting with surface-engineered nanostructures”, Solar RRL, 3, 1800285, 2019.

324.    Longshi Rao, Cunjiang Song, Ke Xu, Evan Vickers, Sara Bonabi, Xinrui Ding, Zongtao Li, Yong Tang, and Jin Z. Zhang, “Green and Polar-Solvent-Free Synthesis of All-Inorganic Cesium Lead Halide  Perovskite Nanocrystals with Controlled Dimensionality and Size”, Chemistry of Materials, 31, 365-375, 2018.

323.    Evan T. Vickers, Thomas A. Graham, Ashraful H. Chowdhury, Behzad Bahrami, Benjamin W. Dreskin, Sarah Lindley, Sara Bonabi Naghadeh, Qiquan Qiao and Jin Z. Zhang, “Improving Charge Carrier Delocalization in Perovskite Quantum Dots by Surface Passivation with Conductive Aromatic Ligands” ACS Energy Letters, 3, 2931–2939, 2018.

322.     Longshi Rao, Yong Tang, Hanguang Lu, Shudong Yu, Xinrui Ding, Ke Xu, Jin Z. Zhang, “Hghly photoluminescent and stable N-doped carbon dots as  nanoprobes for detecting Hg2+”, Nanomaterials, 8, 900, 2018.

321.  Yuan Ping and Jin Z. Zhang, “ Spin-optotronic Properties of Organo-metal Halide Perovskites“, JPCL (invited Perspective), 9, 6103–6111, 2018.

320.  Sangni Wang, Liya Zhou, Furong Huang, Youling Xin, Peng Jin, Qiuxia Ma, Qi Pang, Yibo Chen, Jin Zhong Zhang, “Hybrid Organic-inorganic Lead Bromide Perovskite Supercrystals Self-Assembled with L-cysteine and Their Highly Luminescent Properties“, JMCC, 6, 10994-11001 , 2018.

319.  A’Lester C. Allen, Jaione R. Mangado, Staci dams, Michael Flynn, Bin Chen, Jin Z. Zhang, “Increased Detection of Saturated Fatty Acids Associated with a Self-Healing Synthetic Biological Membrane Using Fiber-Enhanced SERS“, JPCA, invited for William Jackson special issue, 122, 8396–8403, 2018.

318. Chao Zhang, Jiawei Zhou, Taoxia Niu, Renxing Huang, Shuang Li, Jin Zhong Zhang, Jingguang Chen, “Controlled Synthesis of Fe3O4 Nanospheres Coated with Nitrogen-Doped Carbon for High Performance Supercapacitors“, ACS AEM, 1, 4599–4605, 2018.

317. Staci Adams, Sara Bonabi, A’Lester Allen, Graham Roseman, Arthur P. Ramirez, Glenn Millhauser, Jin Z. Zhang, “The Effect of Polymer and Gold Functionalization on the Magnetic Properties of Magnetite Nanoparticles“, Biomedical Spectroscopy and Imaging, 7, 115-124, 2018.

316. Sara Bonabi Naghadeh, Binbin Luo, Ghada Abdelmageed, Ying-Chih Pu, Cheng Zhang, and Jin Z. Zhang, “Photophysical Properties and Improved Stability of Organic-inorganic Perovskite by Surface Passivation”, JPCC, invited feature article, 122, 15799–15818, 2018.

315. Hongmei Wang, Chunhe Li, Pengfei Fang, Zulei Zhang, Jin Zhong Zhang, “Synthesis, properties, and optoelectronic applications of two- dimensional MoS2 and MoS2-based heterostructures”, invited for special themed issue on “2D nanomaterials”, Chemical Society Review, 47, 6101-6127, 2018.

314. Jianwu Wei, Furong Huang, Sangni Wang, Liya Zhou, Youling Xin, Peng Jin, Zhuo Cai, Zuodong Yin, Qi Pang, Jin Zhong Zhang, “Highly Stable and Efficient Hybrid Perovskite Solar Cells Improved with Conductive Polyanilines“, Materias Research Bulletin, 106, 35-39, 2018.

313. Ying-Chi Pu, Haixia Ma, Nicholas Sajben, Guangming Xia, Jinsong Zhang, and Jin Z. Zhang, “Dependence of Interfacial Charge Transfer on Bifunctional Aromatic Molecular Linkers in CdSe Quantum Dot Sensitized TiO2 Photoelectrodes”, ACS AEM, 1, 2907–2917, 2018.

312. Longshi Rao, Yong Tang, Caiman Yan, Jiasheng Li, Guisheng Zhong, Kairui Tang, Binhai Yu, Zongtao Li, Jin Z. Zhang, “Regulating the emission spectrum of highly stable cesium lead halide perovskite nanocrystals through poly(lactic acid) assisted anion-exchange reactions“, JMCC, 6, 5375–5383, 2018.

311.    Lei Wang, Huili Gong, Nian Peng, Jin Z. Zhang, “Molecular Mechanism on the Effective Capture of Aerosol Elemental Carbon by Plant Leaves,“ Environmental Science and Technology, 52, 5182–5190, 2018.

310.     Jianwu Wei, Furong Huang, Sanni Wang, Liya Zhou, Qi Pang, Jin Zhong Zhang, “Highly Stable Hybrid Perovskite Solar Cells Modified with Polyethylenimine via Ionic Bonding“, ChemNanoMat, 4, 649-655, 2018,

309.     Kai Wang, Xiaoguang Xu, Yue Zhao, Liying Lu, Haicheng Wang, Yan Li, Yong Wu, Jun Miao, Jin Zhong Zhang, Yong Jiang, “Enhanced and Facet-specific Electrocatalytic Properties of Ag/Bi2Fe4O9 Composite Nanoparticles”, ACS AMI, 10, 12698-12707, 2018.

308.   Fei Li, Zhiguo Xia, Caofeng Pan, Yue Gong, Yibao Chen, Lin Gu, Quanlin Liu, Jin Z. Zhang, “High Br content CsPb(ClyBr1-y)3 perovskite Nanocrystals with Strong Mn2+ emission through diverse ion exchange engineering“, ACS AMI, 10, 11739-11746, 2018.

307.     Sanni Wang, Furong Huang, Liya Zhou, Jianwu Wei, Youling Xin, Peng Jin, , Zhuo Cai, Zuodong Yin, Qi Pang, Jin Zhong Zhang, “Enhanced photoluminescence property and stability of CH3NH3PbBr3 perovskite nanocrystals with protonated melamine“, ChemNanoMat, 4, 409-416, 2018.

306.     Sarah A. Lindley, Jason K. Cooper, Mauricio Rojas-Andrade, Victoria Fung, Shaowei Chen, and Jin Z. Zhang, “The Formation Mechanism of Highly Tunable Hollow Gold Nanospheres: Gaining Size Control and Uniform Galvanic Exchange of Sacrificial Cobalt Boride Scaffolds“, ACS AMI, 10, 12992-13001, 2018.

305.    Staci A. Adams, Jesse L. Hauser, A’Lester C. Allen, Sara Bonabi Naghadeh, Kurt P. Lindquist, Arthur Ramirez, Scott Oliver, Jin Z. Zhang, “Fe3O4@SiO2 Nanoparticles Functionalized with Gold and Poly(vinylpyrrolidone) for Bio-Separation and Sensing Applications”, ACS Applied Nano Materials, 1, 1406–1412, 2018.

304.   Claudia Longo, Miguel T. Galante, Bob Fitzmorris, Jin Z. Zhang, S.F.R. Taylor, Norma Tacconi, J. Ping Liu, Jeotikanta Mohapatra, Luís G.T.A. Duarte, Mohammad K. Hossain, Teresa D.Z. Atvars, Christopher Hardacre, Krishnan Rajeshwar, “Complex Oxides Based on Silver, Bismuth and Tungsten: Syntheses, Characterization and Photoelectrochemical Behavior“, JPCC,  122,13473–13480, 2018.

303     Ghada Abdelmageed, Heather Renee Sully, Sara Bonabi Naghadeh, Amr Elhag Ali, Sue A. Carter, and Jin Z. Zhang, “Improved Stability of Organo-metal Halide Perovskite Films and Solar Cells Towards Humidity Via Surface Passivation with Oleic Acid”, ACS Applied Energy Materials, 1, 387-392, 2018.

302.     Ping Yu, Junchao Ma, Rong Zhang, Jin Z. Zhang, Gerardine G. Botte, “Novel Pd-Co Electrocatalyst Supported on Carbon Fibers with Enhanced Electrocatalytic Activity for Coal Electrolysis to Produce Hydrogen“, ACS Applied Energy Materials, 1, 267-272, 2018.

301.     Chunhe Li, Hongmei Wang,, Sara Bonabi Naghadeh, Jin Zhong Zhang, Pengfei Fang, “NiS/CdS Nanostructures for Hydrogen Evolution by Photocatalytic Reforming of Lignin and Lactic Acid under Visible Light“, Applied Catalysis B: Environmental, 227, 229-239, 2018.

300. Hongmei Wang, Sara Bonabi Naghadehb, Chunhe Li, Lu Ying, A’Lester Allen, and Jin Zhong Zhang, “Enhanced Photoelectrochemical and Photocatalytic Activities of CdS Nanowires by Surface Modification with MoS2 Nanosheets”, Science China Materials, 61, 839-850 (invited article), 2017.

299. Evan Vickers, Monalisa Garai, Sara Bonabi, Sarah Lindley, Jessica Hibbs, Qing-Hua Xu and Jin Z. Zhang, “Two-Photon Luminescence and Photothermal Properties of Hollow Gold Nanospheres for Efficient Theranostic Applications”, JPCC, 122, 13304–13313, 2018.

298. Claire Gu, Yi Zhang, Chao Shi, Xuan Yang, Jin Zhang, Rebecca Newhouse, Damon Wheeler, Liangcai Cao, He Yan, “Toward an Integrated Photonic Crystal Fiber Surface Enhanced Raman Detection System”, Asian Journal of Physics, in press, 2017.

297. Som Sarang, Sara Bonabi, Binbin Luo, Parveen Kumar, Edwin Betady, Vincent Tung, Michael Scheibner, Jin Z. Zhang, and Sayantani Ghosh, “Stabilization of Cubic Crystalline Phase in Organo-metal halide Perovskite Quantum Dots via Surface Energy Manipulation”, JPCL, 8, 5378-5384, 2017.

296. Ghada Abdelmageed, Cameron Mackeen, Kaitlin Hellier, Leila Jewell, Lydia Seymour, Mark Tingwald, Frank Bridges, Jin Z. Zhang, and Sue Carter, “Effect of Temperature On Light Induced Degradation in Methylammonium Lead Iodide Perovskite Thin Films and Solar Cells”, Solar Enrgy Mater. Solar Cells, 174, 566-571, 2018.

295. Guang Yang, Daimei Chen, Jiejie Feng, Hao Ding, Jin Z. Zhang, Yongfa Zhu, Saher Hamid and Detlef W. Bahnemann, “Well-Designed 3D ZnIn2S4 nanosheets/TiO2 nanobelts as Direct Z-Scheme photocatalysts for CO2 Photoreduction into Renewable Hydrocarbon Fuel with High Efficiency”, Applied Catalysis B: Environmental, 219-611-618, 2017.

294. Jin Z. Zhang, “Viewpoint: What Does Important New Physical Insight Mean? Answers for the Community of 2D Materials Experimental Researchers”, J. Phys. Chem. C (invited), 121, 14993, 2017.

293. Binbin Luo, Sara Bonabi Naghadeh, Jin Z. Zhang, “Lead Halide Perovskite Nanocrystals: Stability, Surface Passivation, and Structural Control”, ChemNanoMat, (invited Focus Review), 3, 456-465, 2017.

292. Ying-Chih Pu, Frank Song, Sarah Lindley, Staci Adams, Wenjun Zhang, and Jin Z. Zhang, “Size-Tunable synthesis of hollow gold nanospheres using cobalt nanoparticle scaffolds through control of reaction temperature”, Particles, (invited for special issue on Plasmonic Particles), 34, 1600255, 2017.

291. C. Basilio, J. Oliva, T. Lopez-Luke, Y.-C. Pu, J. Z. Zhang, C. E. Rodriguez, and E. De la Rosa, “Luminscent enhancement in quantum dot light emitting diodes fabricated with field’s metal as cathode”, J. Physics D: Appl. Phys., 50, 096106, 2017.

290. Binbin Luo, Sara Bonabi Naghadeh, A’Lester Allen, Xueming Li, and Jin Z. Zhang, “Peptide-passivated Lead Halide Perovskite Nanocrystals Based on Synergistic Effect between Amino and Carboxylic Functional Groups”, Adv. Functional Mater. 27, 1604018, 2017.

289. Ghada Abdelmageed, Leila Jewell, Kaitlin Hellier, Binbin Luo, Frank Bridges, Sue Carter, and Jin Z. Zhang, “Mechanisms of Light Induced Degradation in MAPbI3 Perovskite Thin Films and Solar Cells”, Appl. Phys. Lett. 109, 233905, 2016.

288. James L. White, Rebecca J. Newhouse, Jin Z. Zhang, Terrence J. Udovic, Vitalie Stavila, “Understanding and Mitigating the Effects of Stable Dodecahydro-closo-dodecaborate Intermediates on Hydrogen Storage Reactions”, J Phys. Chem. C, 120, 25725-25731, 2016.

287. Fuqiang Ren, Sarah A. Lindley, Haiguang Zhao, Long Tan, Belete Atomsa Gonfa, Ying-Chih Pu, Fan Yang, Xinyu Liu, Francois Vidal, Jin Z. Zhang, Fiorenzo Vetrone, Dongling Ma, “Towards Understanding Unusual Photoluminescence Intensity Variation of Ultrasmall Colloidal PbS Quantum Dots with the Formation of Thin CdS Shell”, Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 31828-31835, 2016..

286. Yan Li, Xinqian Liu, Jun Wang, Hui Liu, Sen Li, Yanbing Hou, Wan Wan, Ning Ma, Jin Zhong, Zhang, “Chemical Nature of Redox-controlled Photoluminescence of Graphene Quantum Dots by Post-synthesis Treatment”, J. Phys. Chem. C, 120, 26004-26011, 2016

285. Hua Nan Cui, Jianying Shi, Zhenxing Liang, Hanying Dong, Jin Z. Zhang, Hong Liu, “Enhanced Photocatalytic Efficiency of TiO2/Carbon Aerogel (CA) with Improved Pore Structure”, RSC Advances, 6, 68416-68423, 2016.

284. Shaohua Shen, Sarah Lindley, and Jin Z. Zhang, “Photoelectrochemical and charge carrier dynamics of Fe2O3 nanostructures”, Energy Env. Sci., (invited review), 9, 2744-2775, 2016.

283. Binbin Luo, Ying-Chih Pu, Sarah A. Lindley, Yi Yang, Liqiang Lu, Yat Li, Xueming Li, and Jin Z. Zhang, “Size Control and Stability Improvement of Organo-Lead Halide Perovskite Nanocrystals Using Branched Capping Ligands”, Angewandte Chemie Int. Ed., 55, 8864-8868, 2016.

282. Amanda Miller, Staci Adams, Jin Z. Zhang and Lihua Wang, “Study of the Interaction of Citrate-Capped Hollow Gold Nanospheres with Metal Ions”, Journal of Nanomedicine and Technology, in press, 2016.

281. Staci Adam and Jin Z. Zhang, “Hollow gold nanospheres: synthesis, characterization, novel properties, and emerging applications”, Coord. Chem. Rev., (Invited review), 320-321, 18-37, 2016.

280. G. Wang, Y. Yang, Y. Ling, H. Wang, X. Lu, Y.-C. Pu, J. Z. Zhang, Y. Tong, and Y. Li, “An Electrochemical Method to Enhance the Performance of Metal Oxides for Photoelectrochemical Water Oxidation”, JMCA, 4, 2849-2855, 2016.

279. Riley Rex, Yi Yang, Yi; Fritz Knorr, Jin Z. Zhang, Yat Li, Jeanne McHale, “Spectroelectrochemical Photoluminescence of Trap States in H-treated Rutile TiO2 Nanowires: Implications for Photooxidation of Water”, JPCC, 120, 3530-3541, 2016.

278. Yingying Su, Binbin Luo, and Jin Zhong Zhang, “A controllable cobalt oxide/Au hierarchically nanostructured electrode for non-enzymatic glucose sensing”, Analytical Chemistry, 88, 1617-1624, 2016.

277. Zuwu Wei, Lining Sun, Jinliang Liu, Jin Z. Zhang, Ruoyan Wei, Xiaoqian Ge, Liyi Shi, “A Nile red derivative-modified nanostructure for upconversion luminescence sensing and intracellular detection of Fe3+ and MR imaging”, ACS AMI, 8, 400-410, 2016.

276. Sancan Han, Ying-Chih Pu, Lingxia Zheng, Linfeng Hu, Jin Z. Zhang, and Xiaosheng Fang, “Uniform Carbon-Coated CdS Nanostructures For Photoelectrochemical Hydrogen Generation”, J. Mater. Chem. A, 4, 1078-1086, 2016.

275. Yi Yang, Ying-Chih Pu, Yat Li, and Jin Z. Zhang, “Oxygen Deficient TiO2 Photoanode for Photoelectrochemical Water Oxidation”, book chapter for book entitled “Materials Challenges in the Development of Solar Hydrogen Fuel”, 2015

274. Binbin Luo, Ying-Chih Pu, Yi Yang, Sarah Lindley, Ghada Abdelmageed, Yat Li, Xueming Li, and Jin Z. Zhang, “Synthesis, Optical Properties, and exciton Dynamics of Organolead Bromide Perovskite Nanocrystals”, JPCC, 119, 26672-26682, 2015.

273. Jin Z. Zhang, “Some interesting properties and promising applications of nanostructred materials”, JPCL, (invited editorial), 2015 Nov 5;6(21):4429-30. doi: 10.1021/acs.jpclett.5b02209.

272. Sancan Han, Ying-Chih Pu, Lingxia Zheng, Jin Z. Zhang, and Xiaosheng Fang, “Shell-Thickness Dependent Electron Transfer and Relaxation in Type-II Core-Shell CdS/TiO2 Structures with Optimized Photoelectrochemical Performance”, JMCA., 3, 22627-22635, 2015.

271. E. Carlson, G. Perez-Abadia, S. Adams, J.Z. Zhang, K.A. Kang, C. Maldonado, “A Novel and User-Friendly Technique for Visualizingation of Intra-Lymphatic Primo Vessels Using Hollow Gold Nanospheres”, Journal of Acupuncture and Meridian Studies, in press, 2015.

270. Ying-Chih Pu, Md G. Kibriab, Zetian Mi, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast Exciton Dynamics in InGaN/GaN and InGaN/GaN-Rh/Cr2O3 Quantum Well Nanowires”, JPCL, 6,2649-2656, 2015.

269. Andrea Cerdan, Tzarara Lopez-Luke, Diego Esparza, Isaac Zarazua, Elder De la Rosa, Rosalba Fuentes, Alejandro Alatorre, Ana Isabel Sanchez-Solis, Alejandro Torres-Castro, and Jin Z. Zhang, “Photovoltaic Properties of Multilayered Quantum Dot/Quantum Rod-Sensitized TiO2 Solar Cells fabricated by SILAR and Electrophoresis”, PCCP, 17, 18590-18599, 2015.

268. Jason Cooper, Sheraz Gul, Sarah Lindley, Junko Yano, and Jin Z. Zhang, “Tunable Photoluminescent Core/Shell Cu+-Doped ZnSe/ZnS Quantum Dots Codoped with Al3+, Ga3+, or In3+”, ACS Appl. Mater. Inter. 7, 10055-10066, 2015.

267. William J.I. DeBenedetti, Jianying Shi, Sheng-Kuei Chiu, Beth A. Manhat, Christine M. Radlinger, Jin Z. Zhang, Andrea M. Goforth, “Red-to-Blue Photoluminescence Switching in Alcohol Dispersions of Alkyl-Capped Silicon Nanoparticles: Insight into the origins of visible photoluminescence in colloidal nanocrystalline silicon”, JPCC, 119, 9595-9608, 2015.

266. Ping Yu and Jin. Z. Zhang, “Some interesting properties of black TiO2 and their energy conversion applications”, Sci. China Chemsirty, (invited review), in press, 2015.

265. Sheraz Gul, Jia Wei Desmond Ng, Roberto Alonso-Mori, Jan Kern, Dimosthenis Sokaras, Eitan Anzenberg, Benedikt Lassalle-Kaiser, Yelena Gorlin, Jesse D. Benck, Tsu-Chien Weng, Petrus Zewart, Jin Z. Zhang, Uwe Bergmann, Vittal K. Yachandra, Thomas F. Jaramillo, and Junko Yano, “Simultaneous Detection of the Changes in the X-ray Emission Spectra from Two Elements of a Bifunctional Catalyst Using an Energy Dispersive Spectrometer and in situ Electrochemistry”, Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 8901-8912, 2015.

264. Staci Adams, Dalena Thai, Xiomara Mascona, Adam M. Schwartzberg, and Jin Z. Zhang , “Key Factors Affecting the Reproducibility of Synthesis and Growth Mechanism of Near Infrared Absorbing Hollow Gold Nanospheres,” Chemistry of Materials, 26, 2805-2810, 2014.

263. Andrea Ceja-Fdez, Tzarara Lopez-Luke, Alejandro Torres-Castro, Damon. A. Wheeler, Jin Z. Zhang, and Elder De la Rosa, “Glucose Detection Using SERS with Multi-branched Gold Nanostructures in Aqueous Medium”, RSC Analyst, 4, 59233-59241, 2014.

262. Jin Z. Zhang, Jason K. Cooper, and Sheraz Gul, “Co-doping as a strategy to improve optical properties of semiconductor quantum dots”, JPCL (invited perspective), 5, 3694-3700, 2014.

261. Ying-Chih Pu and Jin. Zhang, “Mechanisms Behind Plasmonic Enhancement of Photocurrent in Metal Oxides,” Austin J. Nanomed. Nanotech. (invited editorial),2(5), 01-03, 2014.

260. Donna V. Peralta, Jibao He, Damon Wheeler, Jin Z. Zhang, and Matthew A. Tarr, “Loading Gold Nanoparticles, Nanoshells and Nanorods into Human Serum Albumin Microparticles for Therapy Platforms”, Microencapsulation”, 31, 824-831, 2014.

259. Katrin R. Siefermann, C. D. Pemmaraju, Andrey Shavorskiy, Amy Cordones-Hahn, Josh Vura-Weis, Daniel S. Slaughter, Felix Sturm, Fabian Weise, Hendrik Bluhm, Matthew L. Strader, Hana Cho, Ming-Fu Lin, Camila Bacellar, Champak Khurmi, Marcus P. Hertlein, Jinghua Guo, Tolek Tyliszczak, Giacomo Coslovich, Joseph Robinson, Robert A. Kaindl, Robert W. Schoenlein, Ali Belkacem, Daniel M. Neumark, Stephen R. Leone, Dennis Nordlund, Hirohito Ogasawara, Anders R. Nilsson, Oleg Krupin, Joshua J. Turner, William F. Schlotter, Michael R. Holmes, Philip A. Heimann, Marc Messerschmidt, Michael P. Minitti, Martin Beye, Sheraz Gul, Jin Z. Zhang, Nils Huse1, David Prendergast, and Oliver Gessner, “Atomic Scale Perspective of Ultrafast Charge Transfer at a Dye-Semiconductor Interface”, JPCL, 5, 2753-2759, 2014.

258. Jianying Shi, Jason K. Cooper, Sarah Lindley, Owen Williams, David S. Kliger, Yaolin Xu, Yuping Bao, and Jin Zhong Zhang, “The excited state dynamics of protein-encapsulated Au nanoclusters”, Chem. Phys. Lett., 610-611, 125-130, 2014.

257. Ningning Zhao, Cuicui He, Jianbing Liu, Hujun Gong, Ting An, Huixiang Xu, Fengqi Zhao, Rongzu Hu, Haixia Ma, and Jin Zhong Zhang, “Dependence of Catalytic PropertiesChemical ReactivityPerformance of Al/Fe2O3 Thermites on the Shape of Fe2O3 Particles in Combustion Reactions”, Journal of Solid State Chemistry, 219, 67-73, 2014.

256. Lining Sun, Zhijuan Wang, Jin Z. Zhang, Jing Feng, Shuna Zhao, Jiliang Liu, Liyi Shi, “Visible and Near-infrared Luminescent Mesoporous Titania Microspheres Functionalized with Lanthanide Complexes: Preparation, Microstructure, Thermal Stability, and Luminescence with Visible Excitation”, RSC Advances, 4, 28481-28489, 2014.

255. Ying-Chih Pu, Yichuan Ling, Kao-Der Chang, Chia-Ming Liu, Jin Z. Zhang, Yung-Jung Hsu, and Yat Li, “Surface Passivation of TiO2 Nanowires Using a Facile Precursor-Treatment Approach for Photoelectrochemical Water Oxidation”, JPCC, 118, 15086-15094, 2014.

254. Jin Z. Zhang, Damon Wheeler, Adam Schwartzberg, and Jianying Shi, “Basics and Practice of Surface-enhanced Raman scattering (SERS) and tip-enhanced Raman scattering (TERS)”, Biomedical Spectroscopy and Imaging, 3, 121-159, 2014 (invited review).

253. Stefan Neppl, Andrey Shavorskiy, Ioannis Zegkinoglou, Matthew Fraund, Daniel S. Slaughter, Tyler Troy,a Michael P. Ziemkiewicz, Musahid Ahmed, Sheraz Gul, Bruce Rude, Jin Z. Zhang, Anton S. Tremsin, Per-Anders Glans, Yi-Sheng Liu, Cheng Hao Wu, Jinghua Guo, Miquel Salmeron, Hendrik Bluhm, and Oliver Gessner, “Capturing interfacial photo-electrochemical dynamics with picosecond time-resolved X-ray photoelectron spectroscopy”, Faraday Discussions, in press, 2014.

252. Jin Z. Zhang and Jianying Shi, “Quantum dots for solar energy conversion”, Journal of Shanghai Second Polytechnic University, 31, 1-8, 2014 (invited review).

251. I. Zarazua, T. Lopez-Luke, J. Reyes-Gomez, A. Torres-Castro, J. Z. Zhang, and E. De la Rosa, “Impedance analysis of CdSe quantum dot-sensitized TiO2 decorated with Au nanoparticles and P3OT”, Electrochemistry, 161 (3), H68-H74, 2014.

250. Wulian Chen, Jin Z. Zhang, Jianhua Hu, Qisang Guo, and Dong Yang, “Preparation of Amphiphilic Copolymers for Covalent Loading of Paclitaxel for Drug Delivery System, ” J. Polymer Sci. A, 52, 366-374, 2014.

249. Zuwu Wei, Lining Sun, Jinliang Liu, Jin Z. Zhang, Huiran Yang, Yang Yang, Liyi Shi, “Cysteine modified rare-earth up-converting nanoparticles for in vitro and in vivo bioimaging,” Biomaterials, 35, 387-392, 2014.

248. Jin Zhong Zhang, Jinghong Li, Yat Li, Yiping Zhao, “Hydrogen: Generation, Storage, and Utilization”, book published by ScienceWise Publishing/Wiley-Blackwell, 2014.

247. T. Lopez-Luke, E. De la Rosa1, I. Campos Villalobos, R.A. Rodriguez, C. Angles-Chavez, P. Salas, Damon A. Wheeler, J. Z. Zhang, “Improving Pure Red Upconversion Emission of Co-doped Y2O3:Yb3+-Er3+ Nanocrystals with a Combination of Sodium Sulfide and Surfactant Pluronic-F127,” J. Luminescence, 145, 292-298, 2014.

246. Damon A. Wheeler, Yichuan Ling, Robert J. Dillon, Robert C. Fitzmorris, Christopher G. Dudzik, Sarah A. Lindley, Liat Zavodivker, Tijana Rajh, Nada Dimitrijevic, Glenn Millhauser, Christopher Bardeen, Yat Li, and Jin Z. Zhang, “Probing the Nature of Bandgap States in Hydrogen-treated TiO2 Nanowires,” JPCC, 117, 26821-26830, 2013.

245. Shaohua Shen, Coleman X. Kronawitter, Damon A. Wheeler, Penghui Guo, Sarah Lindley, Jiangang Jiang, Jin Z. Zhang, Liejin Guo, and Samuel S. Mao, “Physical and Photoelectrochemical Characterization of Ti-doped Hematite Photoanodes Prepared by Solution Growth,” J. Mater. Chem. A, 1,14498-14506, 2013.

244. Sheraz Gul, Jason K. Cooper, Jinghua Guo, Vittal K. Yachandra, Junko Yano, and Jin Z. Zhang, “Effect of Al3+ Co-doping on the Dopant Local Structure, Optical Properties, and Exciton Dynamics in Cu+-doped ZnSe Nanocrystals,” ACS Nano, i7, 8680-8692, 2013.

243. Lining Sun, Yannan Qiu, Tao Liu, Jin Z. Zhang, Song Dang, Jing Feng, Zhijuan Wang, Liyi Shi, “Near Infrared and Visible Luminescence from Xerogels Covalently Grafted with Lanthanide [Sm3+, Yb3+, Nd3+, Er3+, Pr3+, Ho3+] beta-Diketonate Derivatives Using Visible Light Excitation,” ACS Appl. Mat. Inter., 5,9585-9593, 2013.

242. Bob C. Fitzmorris, Jonathan M. Patete, Jacqueline Smith, Xiomara Mascorro, Staci Adams, Stanislaus S. Wong, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast Transient Absorption Studies of Hematite Nanoparticles: The Effect of Particle Shape on Exciton Dynamics,” ChemSusChem, 6, , 1907-1914, 2013 (invited for special issue on “Shape-Controlled Nanostructures for Energy and Sustainability Applications”).

241. R. Fitzmorris and Jin Z. Zhang, “Advances in metal oxide-based photoelectrochemical hydrogen production”, Chapter 10, in Photonics: Scientific Foundations, Technology and Applications, Volume II, Nanophotonic Structures and Materials, First Edition, Edited by David L. Andrews, 2014.

240. Shaohua Shen, Penghui Guo, Damon A. Wheeler, Jiangang Jiang, Sarah Lindley, Coleman X. Kronawitter, Jin Z. Zhang, Liejin Guo, and Samuel S. Mao, “Physical and Photoelectrochemical properties of Zr-doped Hematite Nanorod Arrays,” Nanoscale, 5, 9867-9874, 2013.

239. Jin Z. Zhang, “Semiconductor nanocrystals for energy and biomedical applications”, J. Phys. Chem. Lett. (invited editorial), 4, 2975-2976, 2013.

238. Ying-Chih Pu, Gongming Wang, Kao-Der Chang, Yichuan Ling, Yin-Kai Lin, Bob C. Fitzmorris, Chia-Ming Liu, Xihong Lu, Yexiang Tong, Jin Z. Zhang, Yung-Jung Hsu, and Yat Li, “Au Nanostructures-Decorated TiO2 Nanowires Exhibiting Photoactivity Across Entire UV-Visible Region for Photoelectrochemical Solar Water Splitting,” Nano Letters, 13, 3817-3823, 2013.

237. Yichuan Ling, Jason Cooper, Yi Yang, Gongming Wang, Linda Munoz, Hanyu Wang, Jin Z. Zhang, and Yat Li, “Chemically Modified Titanium Oxide Nanostructures for Dye-sensitized Solar Cells”, Nano Energy, 2, 1373-1384, 2013.

236. Jason Cooper, Jinbo Cao, and Jin Z. Zhang, “Exciton dynamics of CdS thin films produced by chemical bath deposition and DC pulse sputtering”, ACS Appl. Mat. Inter., 5, 7544-7551, 2013.

235. Andrey Shavorskiy, Amy Cordones, Josh Vura-Weisb, Katrin Siefermann, Daniel Slaughter, Felix Sturm, Fabian Weise, Matthew Stradere, Hana Choe, Ming-Fu Lin, Camila Bacellar, Champak Khurmi, Marcus Hertlein, Travis Wright, Jinghua Guo, Hendrik Bluhm, Tolek Tyliszczak, David Prendergast, Giacomo Coslovich, Joseph Robinson, Robert Kaindl, Robert W. Schoenlein, Ali Belkacem, Thorsten Weber, Daniel M. Neumark, Stephen R. Leone, Dennis Nordlund, Hirohito Ogasawara, Anders R. Nilsson, Oleg Krupin, Joshua J. Turner, William F. Schlotter, Michael R. Holmes, Philip A. Heimann, Marc Messerschmidt, Michael P. Minitti, Martin Beye, Sheraz Gul, Jin Z. Zhang, Nils Huse, and Oliver Gessner, “Time-Resolved X-Ray Photoelectron Spectroscopy Techniques for Real-Time Studies of Interfacial Charge Transfer Dynamics”, AIP Conf. Proc. 1525, pp. 475-479, 2013.

234. Gongming Wang, Yichuan Ling, Xihong Lu, Fang Qian, Yexiang Tong, Jin Z. Zhang, Vincenzo Lordi, Cedric Rocha Leao, and Yat Li, “Computational and Photoelectrochemical Study of Hydrogenated Bismuth Vanadate”, J. Phys. Chem. C, 117, 10957-10964. 2013.

233. Hanwen Li, Jin Zhong Zhang, Qianqian Tang, Ming Du, Jianhua Hu, and Dong Yang,”Reduction-Responsive Drug Delivery Based on Mesoporous Silica Nanoparticle Core with Crosslinked Poly(acrylic acid) Shell”, Mater. Sci. Eng. C, 33, 3426-3431, 2013.

232. Bob C. Fitzmorris, Ying-Chih Pu, Jason K. Cooper, Yi-Fang Lin, Yung-Jung Hsu, Yat Li, and Jin Z. Zhang, “Synthesis, Optical Properties, and Exciton Dynamics of Alloyed Core/Shell/Shell Cd1-xZnxSe/ZnSe/ZnS Quantum Dots,” ACS Applied Materials & Interfaces, (invited for special issue on “Biomedical Applications of Colloidal Photoluminescent Quantum Dots”), 5, 2893-2900, 2013.

231. Jason K. Cooper, Christian D. Grant, Jin Z. Zhang, “Experimental and Computational Studies of Optical Absorption of Six Energetic Molecules: RDX, HMX, PETN, TNT, TATP, and HMTD”, J. Phys. Chem. A, 117, 6043-6051, 2013, (invited for J. C. Wright Festschrift).

230. Damon Wheeler and Jin Z. Zhang, “Exciton Dynamics in Semiconductor Nanocrystals”, Advanced Materials, 25, 2878-2896, 2013, ( invited review).

229. Li Yuan, Wulian Chen, Jianhua Hu, Jin Z. Zhang, and Dong Yang, “Mechanistic Study of Covalent Loading of Paclitaxel via Disulfide Linkers for Controlled Drug Release”, Langmuir, 29, 734-743, 2013.

228. Xuan Yang, Tiziana C. Bond, Jin Z. Zhang, Yat Li, and Claire Gu, “Photonic crystal fiber Raman sensors”, SPIE Proc. In press, 2012.

227. Robert Fitzmorris, Sheraz Gul, Jason K. Cooper, Jinghua Guo, and Jin Z. Zhang, “Synthesis and structural and optical properties of CdSe/CdS/ZnS core/shell/shell quantum dots”, JPCC, 116, 25065-25073, 2012.

226. Tzarara Lopez-Luke, Damon A. Wheeler, Elder de la Rosa, Alejandro Torres, Staci A. Adams, Liat S. Zavodivker and Jin Z. Zhang, “Synthesis, Characterization, and Surface Enhanced Raman Scattering of Hollow Gold-Silica Double Shell Nanostructures”, Biomedical Spectroscopy and Imaging, 1, 275-291, 2012 (invited).

225. Jason K. Cooper, Christian D. Grant, Jin Z. Zhang, , “Ab-Initio Calculation of Ionization Potential and Electron Affinity of Six Common Explosive Compounds”, Reports in Theoretical Chemistry, 1, 11-19, 2012 (invited for founding issue).

224. Jin Z. Zhang, “Understanding the growth of metal oxide nanostructures”, J. Phys. Chem. Lett, 3, 2920-2921, 2012 (invited editorial).

223. Damon A. Wheeler, Staci A. Adams, Tzarara Lopez-Luke, Alejandro Torres, and Jin Z. Zhang, “Magnetic Fe3O4-Au Core-Shell Nanoparticles for Surface Enhanced Raman Scattering”, Ann. Physik, 524, 670-679, 2012 (invited for special issue on “Plasmonic Sensors”).

222. Jason Cooper, Yichuan Ling, Yat Li, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast charge carrier dynamics and photoelectrochemical properties of hydrogen treated ZnO nanowires”, J. Phys. Chem. C, 116, 17360-17368, 2012.

221. Wulian Chen, Yuanlin Shi, Ming Du, Jin Zhong Zhang, Jianhua Hua, and Dong Yang, “Preparation of Copolymer Paclitaxel Covalently Linked via Disulfide Bond and Its Application on Controlled Drug Delivery”, J. Phys. Chem. B, 116, 9231-9237, 2012.

220. Yan Deng, Jin Zhong Zhang, Yongjun Li, Jianhua Hu, Dong Yang, and Xiaoyu Huang, “Thermo-Responsive Graphene Oxide-PNIPAM Nanocomposites with Controllable Grafting Polymer Chains via Moderate in situ SET-LRP”, J. Poly Sci. A: Poly Chem., 50, 4451-4458, 2012

219. Damon Wheeler, Thomas D. Green, Haining Wang, Cristina Fernandez, Luis Liz-Marzan, Shengli Zou, Kenneth L. Knappenberger, and Jin Z. Zhang, “Optical properties and coherent vibrational oscillations of gold nanostars”, Chem. Phys. Lett., 543, 127-132, 2012.

218. Jin Z. Zhang, , “Improved sensing with nanostructures”, J. Phys. Chem. Lett. (invited editorial), 3, 1806-1807, 2012.

217. Xuan Yang, Damon Wheeler, Claire Gu, and Jin Z. Zhang, “Molecular Sensing Based on Surface Enhanced Raman Scattering and Optical Fibers”, ACS Book on “Functional Nanoparticles for Bioanalysis , Nanomedicne and Bioelectronic Devices”, in press, 2012.

216. George K. Larsen, Bob C. Fitzmorris, Claudia Longo, Jin Z. Zhang, and Yiping Zhao, “Nanostructured Homogenous CdSe/TiO2 Composite Visible Light Photoanodes Fabricated by Oblique Angle Codeposition”, J. Mater. Chem., 22, 14205-14218, 2012.

215. Jonathan R.I. Lee, Heather D. Whitley, Robert W. Meulenberg, Abraham Wolcott, Jin Z. Zhang, David Prendergast, Derek D. Lovingood, Geoffrey F. Strouse, Tadashi Ogitsu, Eric Schwegler, Louis J. Terminello, and Tony van Buuren, “Surfactant-Mediated Modification of the Electronic Structure of CdSe Quantum Dots”, Nano Letters, 12, 2763-2767, 2012.

214. Damon Wheeler, Gongming Wang, Yichuan Ling, Yat Li and Jin Z. Zhang, “Nanostructured hematite: synthesis, characterization, charge carrier dynamics, and photoelectrochemical properties”, Energy Env. Science, 5, 6682-6702, 2012 (invited review article).

213. Damon Wheeler, Jian-An Huang, Rebecca Newhouse, Wen-Feng Zhang, S. T. Lee, J. Z. Zhang, “Ultrafast exciton dynamics in silicon nanowires”, J. Phys. Chem. Lett. 3, 766-771, 2012

212. Yichuan Ling, Gongming Wang, Jay Reddy, Changchun Wang, Jin Z. Zhang, and Yat Li, “Influence of Oxygen Content on Thermal Activation of Hematite Nanowires”, Angew. Chemie Int. Ed. 51, 4074-4079, 2012.

211. Bob C. Fitzmorris, George K. Larsen, Damon A. Wheeler, Yiping Zhao, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast Charge Transfer Dynamics in Polycrystalline CdSe/TiO2 Nanorods Prepared by Oblique Angle Co-deposition”, J. Phys. Chem. C, 116, 5033-5041, 2012.

210. Gongming Wang, Yichuan Ling, Hanyu Wang, Xunyu Yang, Changchun Wang, Jin Z. Zhang, and Yat Li “Substoichiometric WO3-x (x<0.1) Nanoflakes Show Enhanced Stability and Photoactivity for Water Oxidation”, Energy Env. Science, 5, 6180-6187, 2012.

209. Hanyu Wang, Gongming Wang, Yichuan Ling, Marion Lepert, Changchun Wang, Jin Z. Zhang, and Yat Li, “Oxygen Deficient TiO2 Nanowires for Solar Hydrogen Generation”, Nanoscale, 4, 1463-1466, 2012.

208. Damon A. Wheeler, Gongming Wang, Bob C. Fitzmorris, Staci A. Adams, Yat Li, Jin Z. Zhang, “Ultrafast Charge Carrier Dynamics and Photoelectrochemical Properties of Hydrogen-treated TiO2 Nanowire Arrays” MRS Proc. 1387, e04-07, 2012.

207. Nadejda Rozanova and Jin Z. Zhang, “Metal and Magnetic Nanostructures for Cancer Diagnosis and Therapy”, Rev Nanosci. Nanotech., in press, 2012, (invited review).

206.      Ganna Chornokur, Sergei Ostapenko, Yusuf Emirov, Nadezhda Korsunska, Abraham Wolcott, Jin Zhang, Catherine Phelan, Abhilasha Nagaram & Thomas Sellers, “Biologically engineered quantum dots for biomedical applications”, MRS Online Proceedings Library 1095 (1), 80501-80506, 2011.

205. Beidi Wang, Dong Yang, Jin Zhong Zhang, Chenbin Xi, and Jianhua Hu, “Stimuli-responsive polymer covalent functionalization of graphene oxide by Ce(IV)-induced redox polymerization”, JPCC, 115, 24636-24641, 2011.

204. I. Zarazua, E. De la Rosa, T. Lopez-Luke, J. Reyes, S. Ruiz, C. Angeles-Chavez and Jin Z. Zhang, “Photovoltaic conversion enhancement of CdSe quantum dots sensitized TiO2 decorated with Au nanoparticles and P3OT”, J. Phys. Chem. C, 115, 23209-23220, 2011.

203. Sheraz Gul, J. K. Cooper, C. Corrado, Brian Vollbrecht, F. Bridges, Jinghua Guo, and J. Z. Zhang, “Synthesis, optical properties, and exciton relaxation dynamics of stable Cu-doped ZnSe nanocrystals”, J. Phys. Chem. C, 115, 20864-20875, 2011.

202. Damon Wheeler, Robert Fitzymorris, Haiguang Zhao, Dongling Ma, Jin Z. Zhang, “Ultrafast exciton relaxation dynamics in PbS and core/shell PbS/CdS quantum dots”, Science China Chemistry, 54, 2009-2015, 2011 (invited for special issue on Celebration of International Year of Chemistry).

201. Jason Cooper, Yichuan Ling, Yat Li, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast charge carrier dynamics and photoelectrochemical properties of ZnO nanowires decorated with Au nanoparticles”, SPIE Proc., 8109, 2011.

200. Haroldo G. Oliveira, Robert C. Fitzmorris, Claudia Longo, Jin Z. Zhang, “Photoelectrochemical and photocatalytic properties of TiO2, WO3 and WO3-TiO2 porous films in photodegradation of rhdodamine 6G in aqueous solution”, Science of Advanced Materials, 4, 673-680, 2011 (invited for special issue on Optical Nanomaterials: Challenges and Opportunities).

199. Y. Ling, D. Wheeler, J. Z. Zhang, and Y. Li, “Synthesis, optical properties, and application of hematite alpha-Fe2O3 nanostructures”, book chapter for “1-D Nanostructures” edited by J. Yao and T. Zhai, in press, 2011 (invited).

198. C.X. Kronawitter, L. Vayssieres, S. Shen, L. Guo, D. Wheeler, J.Z. Zhang, B.R. Antoun, S.S. Mao, “A perspective on solar-driven water splitting with all-oxide hetero-nanostructures”, Energy and Env. Sci, 4, 3889-3899, 2011 (invited perspective).

197. Coleman X. Kronawitter, Jonathan R. Bakke, Damon Wheeler, Wei-Cheng Wang, Chinglin Chang, Bonnie R. Antoun, Jin Z. Zhang, Jinghua Guo, Stacey F. Bent, Samuel S. Mao, Lionel Vayssieres, “Electron enrichment in 3d transition metal oxide heteronanostructuress” Nano Letters, 11, 3855-3861, 2011.

196. B. Carr, S. Medling, C. Corrado, F. Bridges, and J. Z. Zhang, “Probing the local structure of dilute Cu dopants in fluorescent ZnS nanocrystals using EXAFS”, Nanoscale, 3, 4182-4189, 2011.

195. George K. Larsen, Robert Fitzmorris, Jin Z. Zhang, and Yiping Zhao, “Structural, optical, and photocatalytic properties of Cr:TiO2 nanorod array fabricated by oblique angle co-deposition”, J. Phys. Chem. C, 115, 16892-16903, 2011.

194. Gongming Wang, Yichuan Ling, Damon A. Wheeler, Kyle E. N. George, Kim Horsley, Clemens Heske, Jin Z. Zhang, Yat Li, “Facile synthesis of highly photoactive alpha-Fe2O3-based films for water oxidation”, Nano Letters, 11, 3503-3509, 2011.

193. Gongming Wang, Hanyu Wang, Yichuan Ling, Chaoyue Tang, Xunyu Yang, Robert K. Fitzmorris, Changchun Wang, Jin Z. Zhang, and Yat Li, “Hydrogen-treated TiO2 nanowire arrays for photoelectrochemical water splitting”, Nano Letters, 11, 3026-3033, 2011.

192. Carley Corrado, Jason Cooper, Morgan Hawker, Jennifer Hensel, Grant Livingston, Sheraz, Brian Vollbrecht, Franl Bridges, and Jin Z. Zhang, “Synthesis and Characterization of Organically Soluble Cu-doped ZnS Nanocrystals with Br Co-activator”, J. Phys. Chem. C, 115, 14559-14570, 2011.

191. Xuan Yang, Claire Gu, Fang Qian, Yat Li, and Jin Z. Zhang, “Highly Sensitive Detection of Proteins and Bacteria in Aqueous Solution Using Surface-Enhanced Raman Scattering and Optical Fibers” Analytical Chemistry, 83, 5888-5894, 2011.

190. Jason K. Cooper, Alexandra M. Franco, Sheraz Gul, Carley Corrado, Jin Z. Zhang, “Characterization of Primary Amine Capped CdSe, ZnSe, and ZnS Quantum Dots by FT-IR: Determination of Surface Bonding Interaction and Identification of Selective Desorption”, Langmuir, 27, 8486-8493, 2011.

189. Wilson Smith, Abe Wolcott, R. Fitzmorris, Jin Z. Zhang, Yiping Zhao, “Quasi-core-shell TiO2/WO3 and WO3/TiO2 nanorod arrays fabricated by glancing angle deposition for solar water splitting”, J. Mater. Chem., 21, 10792-10800, 2011.

188. C. Corrado, J. K. Cooper, and J. Z. Zhang, “Cu-doped ZnS nanocrystals: synthesis, structure, and optical properties”, Sci. Adv. Mater., 4, 254-265, 2011 (invited review).

187. Jin Z. Zhang, “Challenges and opportunities in light and electricity energy conversion”, J. Phys. Chem. Lett. (editorial), 2, 1351-1352, 2011.

186. Li Yuan, Qianqian Tang, Dong Yang, Jin Zhong Zhang, Fayong Zhang, and Jianhua Hu, “Preparation of pH-Responsive Mesoporous Silica Nanoparticles and Their Application in Controlled Drug Delivery”, J. Phys. Chem. 115, 9926-9982, 2011.

185. Y. Ling, G. Wang, D. Wheeler, J. Z. Zhang, and Y. Li, “Sn-doped hematite nanostructures for photoelectrochemical water splitting”, Nano Letters, 11(5), 2119-2125, 2011.

184. Sandra Preciado-Flores, Damon A. Wheeler, Tuan Minh Tran, Zuki Tanaka, Chaoyang Jiang, Marcelino Barboza-Flores, Fang Qian , Yat Li, Bin Chen, and Jin Z. Zhang, “SERS spectroscopy and SERS imaging of Shewanella oneidensis using silver nanoparticles and nanowires”, Chem. Commun., 47, 4129-4131, 2011 (invited for themed issues on SERS).

183. X. Yang, C. Shi, R. Newhouse, J.Z. Zhang, C. Gu, “Hollow core photonic crystal fiber for surface enhanced Raman scattering probes”, Int. J. Optics, 754610-754620, 2011 (invited review)

182). Chun Li and Jin Z. Zhang, “Hollow gold nanospheres (HAuNS)”, in “Encyclopedia of Nanotechnology”, Springer, in press, 2011 (invited review).

181). Rebecca Newhouse, Haining Wang, Jennifer Hensel, Damon Wheeler, Shengli Zou, and Jin. Z. Zhang, “Coherent Vibrational Oscillations of Hollow Gold Nanospheres”, J. Phys. Chem. Letter, 2, 228-235, 2011.

180). S. Preciado, D. Wang, D. Wheeler, R. Newhouse, J. Hensel, A. Schwartzberg, L. Wang, J.J. Zhu, M. Barboza-Flores, and J.Z. Zhang, “Highly reproducible synthesis of hollow gold nanospheres with near infrared surface plasmon absorption using PVP as stabilizing agent”, J. Mater. Chem. 21, 2344-2350, 2011.

179). J.Z. Zhang, “Metal oxide nanomaterials for solar hydrgenen generation from photoelectrochemical water splitting”, MRS Bulletin, 36, 48-55, 2011 (invited review for special issue on “Recent developments in solar-water splitting photocatalysis).

178). Liping Liu, Gongming Wang, Yat Li, Yadong Li, and Jin Z. Zhang, “Enhanced photoresponse of CdSe quantum dot sensitized TiO2 nanoparticles by plasmonic gold nanoparticles”, Nano Research, 4, 249-258, 2011.

177). Rebecca Newhouse and Jin Z. Zhang, “Metal nanostructures: interesting optical properties and applications”, Annual Review of Plasmonics, 2010, 205-238, 2010 (invited review).

176). T. Y. Olson, J. Liu, J.Z. Zhang, “Raman and Surface Enhanced Raman Detection of Domoic Acid and Saxitoxin”, Applied Spectroscopy, 65, 159-164, 2010.

175). X. Yang, Kazuki Tanaka, Rebecca Newhouse, Qiao Xu, Bin Chen, Shaowei Chen, Jin Z. Zhang, and Claire Gu, “Portable Fiber Sensors Based on Surface-enhanced Raman Scattering”, Rev. Sci. Instrument, 81, 123103-1-5, 2010.

174). D. Wheeler, R. Newhouse, H. Wang, S. Zou, and J. Z. Zhang, “Optical properties and persistent spectral hole-burning of near infrared-absorbing hollow gold nanospheres”, J. Phys. Chem. C, 114, 18126-18133, 2010.

173). J. Hensel, M. Canin, J. Z. Zhang, “QD co-sensitized and nitrogen doped TiO2 nanocomposite for photoelectrochemical hydrogen generation”, SPIE Proc., 7770, 121-128, 2010.

172). J. Hensel and J.Z. Zhang, “Photogenerated charge carriers in semiconductor nanomaterials for solar energy conversion” Int. Journal of Nanoparticles, (invited key review), 4(2/3), 95-118, 2010.

171). J.Z. Zhang, “Excitons and photogenerated charge carriers in organic and inorganic semiconductors”, J. Phys. Chem. Lett. (invited editorial), 1, 2361-2362, 2010.

170). Li-Ning Sun, Jiangbo Yu, Hongshang Peng, Jin Z. Zhang, Li-Yi Shi, Otto S. Wolfbeis, “Temperature-Sensitive Luminescent Nanoparticles and Sensor Films Based on a Terbium(III) Complex Probe” J. Phys. Chem. C, 114, 12642-12648, 2010.

169). Xuan Yang, Danchen Wang, Claire Gu, and Jin Z. Zhang, “In-situ Reversible Temperature Dependent Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) Study by Optical Fibers”, Chem. Phys. Lett. 495, 109-112, 2010.

168) Xunyu Yang, Gongming Wang, Peter Slattery, Jin Z. Zhang and Yat Li, “Ultrasmall Single Crystal Indium Antimonide Nanowires”, Crystal Design and Growth., 10, 2479-2482, 2010 (Communication).

167) Carley Corrado, Grant Livingston, Morgan Hawker, Scott Medling, F. Bridges, and Jin. Z. Zhang, “Enhanced Cu emission of core/shell ZnS:Cu/ZnS nanosrcutures”, Nanoscale, 2, 1213-1221, 2010 (invited for themed issue on Doped Nanomaterials).

166). Chittreeya Tansakul, Erin Lilie, Eric D. Walter, Frank Rivera III, Abraham Wolcott, Jin Z. Zhang, Glenn L. Millhauser and Rebecca Braslau, “Distance-dependent Fluorescence Quenching and Binding of CdSe Quantum Dots by Functionalized Nitroxide Radicals”, J. Phys. Chem. C, 114, 7793-7805, 2010.

165). Abraham Wolcott, Robert K. Fitzmorris, Omed Muzaffery, and Jin Z. Zhang, “CdSe Quantum Rod Formation Aided By In Situ TOPO Oxidation” Chemistry of Materials, 22, 2814-2821, 2010.

164). Xuan Yang, Chao Shi, Damon Wheeler, Rebecca Newhouse, Bin Chen, Jin Z. Zhang, and Claire Gu, “High Sensitivity Molecular Sensing Using a Hollow Core Photonic Crystal Fiber and Surface Enhanced Raman Scattering” J. Op. Soc. Am. A, 27, 977-984, 2010.

163). Rebecca Newhouse, Vitalie Stavila, Sonjong Hwang, and Jin Z. Zhang, “Reversibility and improved hydrogen release of magnesium borohidride”, J. Phys. Chem. C, 114, 5224-5232, 2010.

162). Gongming Wang, Xunyu Yang, Fang Qian, Jin Z. Zhang and Yat Li, “Double-sided CdS and CdSe Quantum Dot Co-sensitized ZnO Nanowire Arrays for Photoelectrochemical Hydrogen Generation”, Nano Letters, 10, 1088–1092, 2010.

161). Jennifer Hensel, Gongming Wang, Yat Li, and Jin Z. Zhang, “Synergistic Effect of CdSe Quantum Dot Sensitization and Nitrogen Doping of TiO2 Nanostructures for Photoelectrochemical Hydrogen Generation”, Nano Letters, 10, 478-483, 2010.

160). Jin Z. Zhang, “Biomedical Applications of Shape-controlled Plasmonic Nanostructures: A Case Study of Hollow Gold Nanospheres for Photothermal Ablation Therapy of Cancer”, J. Phys. Chem. Lett. 1, 686-695, 2010 (invited Perspective).

159). Liping Liu, Jennifer Hensel, Robert C. Fitzmorris, Yadong Li, and Jin Z. Zhang, “Preparation and Photoelectrochemical Properties of CdSe/TiO2 Hybrid Mesoporous Structures”, J. Phys. Chem. Lett., 1, 155-160, 2010.

158). D. Yang, Jin Z. Zhang, Y. Xue, and J. Hu, “Evolution Process of Polymethacrylate Hydrogels Investigated by Rheological and Dynamic Light Scattering Techniques”, Colloids and Surfaces A, 353, 197-203, 2010.

157). Yat Li and Jin Z. Zhang, “Hydrogen Generation from Photoelectrochemical Water Splitting Based on Nanomaterials”, Lasers and Photonics Review, 4, 517-528, 2010 (invited review).

156). X.J. Lv, J.H. Li, Jennifer Hensel, Jin Z. Zhang, “Enhanced Visible Light Photoelectrochemical Performances with Nitrogen Doped TiO2 Nanowire Arrays”, Electrochemistry, 15, 432-440, 2009.

155). N. Rozanova and J. Z. Zhang, “Photothermal ablation therapy based on metal nanostructures”, Science in China B: Chemistry, (invited review), 51, 1559-1575, 2009.

154). Jinghong Li and Jin Zhong Zhang, “Optical Properties and Applications of Hybrid Semiconductor Nanomaterials”, Coord. Chem. Rev., 253, 3015-3041, 2009 (invited review).

153). Zhenhai Wen, Yueming Li, Jinghong Li, Jin Z. Zhang, “Metal Oxide Nanostructures for Lithium-ion Batteries” in book on “Metal Oxide Nanostructures and Their Applications” (The American Scientific Publishers), 3, 1-33, 2009 (invited book chapter).

152). Abe Wolcott and Jin Z. Zhang, “Multidimensional Nanostructures for Water Splitting: Synthesis, Properties and Applications”, invited book chapter for “On Solar Hydrogen and Nanotechnology” edited by L. Vayssieres, chapter 15, pp. 459-506, 2009.

151). Jin Z. Zhang, “Spectroscopic Methods”, invited book chapter in “Handkbook of Optofluidics” edited by Aaron R. Hawkins and Holger Schmidt (CRC Press, Taylor & Francis Group), pp. 6.1-6.36, 2009.

150). Q. Zhang, L. Zhang, J.Z. Zhang, and J.H. Li, “Preparation of 1-Propyl-3-Methyl-Imidazolium Chloride Functionalized OOrganoclay for Protein Immobilization” Science of Advanced Materials, 1, 55-62, 2009.

149). Xunyun Yang, Abe Wolcott, Guangming Wang, Alissa Sobo, Bob Fitzmorris, Fang Qian, Jin Z. Zhang, and Yat Li, “Nitrogen-doped ZnO Nanowire Arrays for Photoelectrochemical Water Splitting”, Nano Letters, 9, 2331-2336, 2009.

148). J. Hensel and J.Z. Zhang, “Effect of ions on photoluminescence of semiconductor quantum dots”, Science of Advanced Materials, 1, 4-12, 2009.

147). Jin Zhong Zhang, “Optical properties and spectroscopy of nanomaterials” (book), World Scientific Publishers, July, 2009.

146). Robert W. Meulenberg, Jonathan R.I. Lee, Abe Wolcott, Jin Z. Zhang, Louis J. Terminello, and Tony van Buuren, “Determination of the Exciton Binding Energy in CdSe Quantum Dots”, ACS Nano, 3, 325-330, 2009.

145). Carlos E. Roman-Velazquez, Cecilia Noguez, and Jin Z. Zhang, “Theoretical Study of Surface Plasmon Resonances in Hollow Gold-Silver Double-shell Nanostructures”, J. Phys. Chem. A, 113, 4068-4074, 2009.

144). Carley Corrado, Yu Jiang, Fadekemi Oba, Mike Kozina, Frank Bridges, and Jin Z. Zhang, “Synthesis, optical and structural properties of Cu-doped ZnS nanomaterials”, J. Phys. Chem. A, 113, 3830-3839, 2009.

143). Ganna Chornokur, Sergei Ostapenko, Elizaveta Oleynik, Catherine Phelan, Nadezhda Korsunska, Tatiana Kryshtab, Jin Zhang, Abraham Wolcott, Thomas Sellers, “Scanning Photoluminescent Spectroscopy of Bioconjugated Quantum Dots”, Superlattices and Microstructures, 45, 240-248, 2009.

142). A. Wolcott, W. A. Smith, Y.P. Zhao, and J.Z Zhang, “Photoelectrochemical Study of Nanostructured ZnO Thin Films for Hydrogen Generation from Water Splitting”, Advanced Functional Materials, 19, 1849-1856, 2009.

141). Wei Lu, Chiyi Xiong, Guodong Zhang, Qian Huang, Rui Zhang, Jin Z. Zhang, and Chun Li, “Targeted photothermal ablation of murine melanomas with melanocyte-stimulating hormone analog-conjugated hollow gold nanospheres”, Clinical Cancer Research, 15 (3), 876-886, 2009.

140). Leo Seballos, Jin Z. Zhang, Ewa Ronnebro, Julie L. Herberg, and E.H. Majzoub, “Metastability and crystal structure of the bialkali complex metal borohydride NaK(BH4)2”, Journal of Alloys and Compounds, 476, 446-450, 2009.

139). C. Shi, Y. Zhang, C. Gu, L. Seballos, and J.Z. Zhang, “Low concentration biomolecular detection using liquid core photonic crystal fiber (LCPCF) SERS sensor”, Proc. SPIE, 6852, 2041-2048, 2008.

138). Bin Chen, N. Cabrol, C.P. McKay, C. Shi, C. Gu, R. Newhouse, J.Z. Zhang, T. Lam, and Q. Pei, “Mix and Match: Enhanced Raman Spectroscopy Instrumentation in Field Applications”, SPIE Proc. 7097, 1501-1015, 2008.

137). Chao Shi, Chao Lu, Claire Gu, Lei Tian, Rebecca Newhouse, Shaowei Chen, Jin Z. Zhang, “Inner Wall Coated Hollow Core Waveguide Sensor based on Double Substrate Surface Enhanced Raman Scattering” Appl. Phys. Lett., 93, 153101, 2008.

136). J. Z. Zhang and C. Noguez “Plasmonic optical properties and applications of metal nanomaterials”, Plasmonics, 3, 127-150, 2008 (invited review).

135). Kenneth L. Knappenberger, Jr., Wei Xu, Daryl B. Wong, Adam M. Schwartzberg, Abraham Wolcott, Jin Z. Zhang, and Stephen R. Leone, “Excitation Wavelength Dependence of Fluorescence Intermittency in CdSe/TOPO nanorods”, ACS Nano, 2, 2143-2153, 2008.

134). Nadejda Rozanova and Jin Z. Zhang, “Metal and Magnetic Nanostructures for Cancer Detection, Imaging, and Therapy”, Journal of Biomedical Nanotechnology, 4, 377-399, 2008 (invited review article for special issue on Caner Nanotechnology).

133). A. Wolcott, W. A. Smith, T. R. Kuykendallc, Y.P. Zhao, and J.Z. Zhang, “Photoelectrochemical generation of hydrogen from water splitting based on dense and aligned TiO2 nanorod arrays”, Small, 5, 104-111, 2008.

132). Tammy Y. Olson and Jin Z. Zhang, “Structural and Optical Properties and Emerging Applications of Metal Nanomaterials”, Journal of Materials Science & Technology, 24, 433-446, 2008 (invited key review).

131). A.M. Schwartzberg and J.Z. Zhang, “Novel Optical Properties and Emerging Applications of Metal Nanostructures “, J. Phys. Chem. C. (invited JPC Centennial Feature Review article), 112, 10323-10337, 2008.

130). Geng Wang, Da Chen, Hao Zhang, Stanislav Nespurek, Jin Z. Zhang and Jinghong Li, “Tunable Photocurrent Spectrum and Enhanced Photocatalytic Activity of Well-oriented Zinc Oxide Nanorod Arrays”, J. Phys. Chem. C, 112, 8850, 8855, 2008.

129). C. Shi, Y. Zhang, C. Gu, L. Seballos, J.Z. Zhang, “Manipulation and Light-Induced Agglomeration of Carbon Nanotubes through Optical Trapping of Attached Silver Nanoparticles”, Nanotechnology, 19, 215304-10, 2008.

128). Marites P. Melancon, Wei Lu, Zhi Yang, Rui Zhang, Zhi Cheng, Andrew M. Elliot, Jason Stafford, Tammy Olson, Jin Z. Zhang, and Chun Li, “In vitro and in vivo targeting of hollow gold nanoshells directed at epidermal growth factor receptors for photothermal ablation therapy”, Mole. Cancer Therapeutics. 7, 1730, 2008.

127). J.Z. Zhang, C.D. Grant, “Optical and dynamic properties of semiconductor nanomaterials”, Ann. Rev. of Nano Research, 2, 1, 2008 (invited review)

126). C. Shi, Y. Zhang, C. Gu, B. Chen, L. Seballos, T. Olson, and J. Z. Zhang, “Molecular Fiber Sensors Based on Surface Enhanced Raman Scattering (SERS)”, J. Nanosci. Nanotech. 9, 2234-2246, 2008 (invited review).

125). Tammy Olson, A.M. Schwartzberg, C. Orme, C. Talley, J.Z. Zhang, “Hollow Gold/Silver Double Nanoshells: Synthesis, Structure, Optical Absorption, and Surface Enhanced Raman Scattering”, J. Phys. Chem. C, 112, 6319-6329, 2008.

124). C. Shi, H. Yan, C. Gu, D. Ghosh, L. Seballos, S. Chen, J.Z. Zhang, “A Double Substrate “Sandwich” Structure for Fiber Surface Enhanced Raman Scattering Detection”, Appl. Phys. Lett., 92, 103107, 2008.

123). T. Lopez-Luke, A. Wolcott, Liping Xu, Shaowei Chen, Zhenhai Wen, Jinghong Li, Elder de La Rosa-Cruz, and J.Z. Zhang, “Nitrogen Doped and CdSe Quantum Dot Sensitized Nanocrystalline TiO2 Films for Solar Energy Conversion Applications”, J. Phys. Chem. C, 112, 1282-1292, 2008.

122). Y. Zhang, C. Shi, C. Gu, B. Chen, L. Seballos, A.M. Schwartzberg, J. Z. Zhang, “Molecular Probes Based on Microstructured Fibers and Surface Enhanced Raman Scattering”, SPIE Proc. 6698, 0U1-0U11, 2007.

121). Rebecca Newhouse, Leo Seballos, J. Z. Zhang, Eric Majzoub, and Ewa Ronnebro, “Temperature dependent Raman scattering study of LiAlH4 and Li3AlH6”, SPIE Proc. 6650, 0N1-0N6, 2007

120). Nadejda Rozanova (Torshina), Jin Z. Zhang, Diane E. Heck, “Catalytic therapy of cancer with ascorbate and extracts of medicinal herbs”, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 1-10, 2007 (Dec. doi:10.1093/ecam/nem159).

119). A.M. Schwartzberg, T. Oshiro, C. Talley, J. Z. Zhang, “Gold nanotubes synthesized via magnetic alignment of cobalt nanoparticle templates “, J. Phys. Chem. C (Communication), 111, 16080-16082, 2007.

118). Leo Seballos, Nicole Richards, Daniel J. Stevens ,Mira Patel, Laura Schuresko, Scott Lokey, Glenn Millhauser, and Jin Z. Zhang, “Competitive Binding Effects on Surface-enhanced Raman Scattering of Peptide Molecules”, Chem. Phys. Lett., 447, 335-339, 2007.

117). Zilu Wu, Anindya Ghosh Roy, Mehmet Fatih Yanik,, Jin Z. Zhang, Yishi Jin, Andrew D. Chisholm, “C. elegans neuronal regeneration is influenced by life stage, synaptic branching, and ephrin signaling”, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 104, 15132-15137, 2007

116). A. Escobedo Morales, R. Aceves, U. Pal, and J. Z. Zhang, “Low Temperature Photoluminescence Characteristics of Chemically Synthesized Indium Doped Zinc Oxide Nanostructures”, J. Nanosci. Nanotech. 8, 6538-6544, 2008.

115). S. M. Dybiec, A. Chornokur, S. Ostapenko, A. Wolcott, D. Ortiz, J.Z. Zhang, A. Zajac, C. Phelan, and T. Sellers, “Photoluminescence Spectroscopy of Bio-conjugated CdSe/ZnS Quantum Dots”, Appl. Phys. Lett., 90, 263112, 2007

114). Philip Measor, Dongliang Yin, Holger Schmidt, Leo Seballos, Jin Z. Zhang, Evan J. Lunt and Aaron R. Hawkins, “On-chip Surface-enhanced Raman scattering (SERS) detection using integrated liquid-core waveguides” Appl. Phys. Lett., 90, 211107-09, 2007.

113). F. Wu, J. Zaug, C.E. Young, J. Z. Zhang, “Pressure-induced phase transition in Thiol-capped CdTe Nanoparticles,” J. Nanosci. Nanotech., 8, 6528-6532, 2008.

112). Yi Zhang, C. Shi, C. Gu, L. Seballos, J.Z. Zhang, “Liquid Core Photonic Crystal Fiber Sensor Based on Surface Enhanced Raman Scattering” Appl. Phys. Lett. 90, 193504-06, 2007.

111). A. M. Schwartzberg, C. D. Grant, Tony van Buuren, and J. Z. Zhang, “Reduction of HAuCl4 by Na2S Revisited: The Case for Au Nanoparticle Aggregates and against Au2S/Au Core/Shell Particles” J. Phys. Chem. C, 111, 8892-8901, 2007.

110). Nadejda Rozanova (Torshina), Jin Z. Zhang, Diane Heck, “Catalytic therapy of cancer with porphyrins and ascorbate”, Cancer Letter, 252, 216-224, 2007.

109). Fanxin Wu, Jung Ho Yu, Jin Joo, Taeghwan Hyeon, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast Electronic Dynamics of Monodisperse PbS and CdS Nanoparticles/Nanorods: Effects of Size on Nonlinear Relaxation”, Optical Materials, 29, 858-866, 2007.

108). L. Seballos, T. Olson, J.Z. Zhang, “Effects of Chromophore Orientation and Molecule Conformation on Surface-enhanced Raman Scattering Studied with Alkanoic Acids and Colloidal Silver Nanoparticles”, J. Chem. Phys. 125, 234706, 2006.

107). Abraham Wolcott, Tev R. Kuykendall, Wei Chen, Shaowei Chen and Jin Z. Zhang, “Synthesis and Characterization of Ultrathin WO3 Nanodiscs Utilizing Long Chain Polyethylene Glycol”, J. Phys. Chem. B, 110, 25288-25296, 2006.

106). A.M. Schwartzberg, T. Y. Olson, C. Talley, J. Z. Zhang, “Synthesis, characterization and tunable optical properties of hollow gold nanospheres”, J. Phys. Chem. B, 110, 19935-19944, 2006

105). Adam Schwartzberg, Tammy Y. Olson, J.Z. Zhang, Thomas Huser, and Chad Talley, “Improving nanoprobes using surface-enhanced Raman scattering from 30 nm hollow gold particles”, Analytical Chemistry (Communications), 78, 4732-4736, 2006

104). Yi Zhang, Claire Gu, Adam Schwartzberg, Shaowei Chen, Jin Z. Zhang, “Optical Trapping and Light Induced Agglomeration of Gold Nanoparticle Aggregates”, Phys. Rev. B, 73, 1654051-1654059, 2006.

103). Abraham Wolcott, Daniele Gerionb, Micah Visconte, Jia Sun, Adam Schwartzberg, Shaowei Chen, and Jin Z. Zhang, “Silica Coated CdTe Quantum Dots Functionalized with Thiols for Bioconjugation to IgG Proteins”, J. Phys. Chem. B, 110, 5779-5789, 2006.

102). Yi Zhang and Claire Gu, Adam M. Schwartzberg, Shaowei Chen, and Jin Z. Zhang, “Light Induced Further Agglomeration of Metal Particles”, SPIE Proc. 6131, 0H1-0H10, 2006.

101). Yiwen Chu, Jianhua Hu, Wuli Yang, Changchun Wang, and Jin Z. Zhang, “Growth and Characterization of Highly Branched Nanostructures of Magnetic Nanoparticles under Solid State Condition”, J. Phys. Chem. B, 110, 3135-3139, 2006.

100). W. Chen, A. Joly, and J.Z. Zhang, “Recent Progress in the Investigation and Application of Some Doped Nanoparticles” in book on “Doped Nanomaterials and Nanodvices”, American Scientific Publishers, Stevenson Ranch, CA, pp. 1-30, 2008.

99). T.J. Norman, Jr. and J.Z. Zhang, “Local structure and charge carrier dynamics in doped nanoparticles” in n book on “Doped Nanomaterials and Nanodvices”, American Scientific Publishers, Stevenson Ranch, CA, in press, 2006.

98). L. Seballos, R. Sutphen, J.Z. Zhang, “Surface-enhanced Raman Scattering Detection of Lysophosphatidic Acid”, Anal. Bioanal. Chem., 383, 763-767, 2005.

97). Y. Zhang, C. Gu, A.M. Schwartzberg, J.Z. Zhang “Surface-enhanced Raman Scattering Sensor Based on D-shaped fiber”, Appl. Phys. Lett. 87, 123105-3, 2005

96). Y. Zhang, A. M. Schwartzberg, K. Xu, C. Gu, J. Z. Zhang, “Electrical and Thermal Conductivities of Gold and Silver Nanoparticles in Solutions and Films and Electrical Field Enhanced Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS)”, SPIE Proc. 5929, 121-129, 2005.

95). A. Schwzrtzberg and J.Z. Zhang, “Surface enhanced Raman scattering” Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Marcel Dekker Publisher, in press, 2005 (invited review).

94). C. Gu, Y. Zhang, A.M. Schwartzberg, J. Z. Zhang, “Ultra-sensitive Compact Fiber Sensor Based on Nanoparticle Surface Enhanced Raman Scattering”, SPIE Proc. 5911, 801-811, 2005.

93). Edward M. Olano, Christian D. Grant, Thaddeus J. Norman, Jr., Edward W. Castner, Jr., and Jin Z. Zhang, “Photoluminescence Decay Dynamics and Mechanism of Energy Transfer in Undoped and Mn2+ Doped ZnSe Nanoparticles”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 5, 1492-1497, 2005.

92). T.J Norman, Jr., C.D. Grant, J.Z. Zhang, “Small angle x-ray scattering studies of the structure of gold nanoparticle aggregates”, Optical Materials, 27(7), 1197-1203, 2005.

91). Jin Z. Zhang, Adam M. Schwartzberg, Thaddeus Norman, Jr., Christian D. Grant, Jun Liu, Frank Bridges, Tony van Buuren, “Comment on ‘gold nanoshells improve single nanparticle molecular sensors'”, Nano Letters, 5(4), 809-810, 2005.

90). A. Schwartzberg and J.Z. Zhang, “Surface enhanced Raman scattering” Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Marcel Dekker Publisher, in press, 2005.

89). T.J. Norman, Jr., C.D. Grant, J.Z. Zhang, “Optical and dynamic properties of metal nanomaterials: from isolated particles to assemblies”, book chapter in “Nanostructure Assemblies and Superlattices”, Ed. N. Kotov, ACS Press, pp 193-206, 2005.

88). A.M. Schwartzberg, C.D. Grant, A. Wolcott, C. Talley, T. Huser, R. Bogomolni, J.Z. Zhang, “Novel gold nanoparticle aggregates for surface-enhanced Raman scattering”, J. Phys. Chem. B, 108, 19191-19197, 2004.

87). A.M. Schwartzberg, A. Wolcott, T. Willey, T. van Buuren, J.Z. Zhang, “The role of reductant oxidation state in the formation and function of gold nanoparticle aggregates for SERS applications”, SPIE Proc. 5513, 213-225 2004.

86). W. Chen, J.Z. Zhang, A. Joly, “Optical properties and potential applications of doped semiconductor nanoparticles”, J. Nanosci. Nanotech. 4, 919-947, 2004 (invited review).

85). F. Wu, J.Z. Zhang, “Charge carrier dynamics of nanomaterials”, Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Marcel Dekker Publishers, 667-682, 2004 (invited review).

84). C.D. Grant, T.J. Norman, Jr., J.Z. Zhang, “Charge carrier dynamics in nanoparticles”, Encyclopedia of Nanosci. Nanotech. American Scientific Publishers, 1, 745-759, 2004 (invited review).

83). C.D. Grant, A.M. Schwartzberg, Y. Yang, S. Chen, J.Z. Zhang, “Ultrafast study of electronic relaxation dynamics in Au11 nanoclusters”, Chem. Phys. Lett. 383, 31-34, 2004.

82). C. D. Grant, T. J. Norman, Jr. J. Z. Zhang, “Charge Carrier dynamics in nanoparticles”, in “Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology”, ed. H.S. Nalwa, American Scientific Publishers, pp. 745-759, 2003.

81). A. Sengupta and J. Z. Zhang, “Semiconductor Nanoparticles,” in Nanophase and Nanostructured Materials, (eds.) Z.L. Wang, Y. Liu and Z. Zhang, Kluwer Academic/Plenum Publishers and Tsinghua University Press, pp. 85-120, 2003.

80). J. Z. Zhang, “Dynamic properties of nanoparticles,” Nanophase and Nanostructured Materials-Materials Systems and Application 1, (eds.) Z.L. Wang, Y. Liu and Z. Zhang, Kluwer Academic/Plenum Publishers and Tsinghua University Press, pp. 217-257, 2003.

79). A.M. Schwartzberg, C.D. Grant, A. Wolcott, J.Z. Zhang, “Synthesis and optical characterization of novel gold nanoparticle aggregates for surface-enhanced Raman scattering applications”, SPIE Proc. 5221, 100-107, 2003

78). J. Joo, H. B. Na, T. Yu, J. H. Yu, Y. W. Kim, F. Wu, J. Z. Zhang, T. Hyeon, “A generalized and facile synthesis of semiconducting metal sulfide nanocrystals”, J. Am. Chem. Soc., 125, 11100-11105, 2003.

77). T. Norman, Jr., T. Wilson, D. Magana, J.Z. Zhang, F. Bridges, “Optical Properties and Local Structure of Ag(I) Dopant in ZnSe:Ag Nanoparticles” SPIE Proc. 5223, 70-76, 2003.

75). S. A. Gerhardt, J.W. Lewis, J. Z. Zhang, R. Bonnett, F. J. Swanson, “Photophysical behaviour of an opp-dibenzoporphyrin (2,12-diethyl-3,13-dimethyldibenzo[g,q]porphyrin) in micelles and organic solvents” Photochemical & Photobiological Sciences, 2, 934-938, 2003.

74). T. Norman, Jr., D. Magana, T. Wilson, C. Burns, F. Bridges, J. Z. Zhang, “Optical and surface structural properties of Mn-doped ZnSe nanoparticles”, J. Phys. Chem. B., 107, 6309-6317, 2003.

73). I. Greene, S. Liu, F. Wu, J. Z. Zhang, S. Chen, “Electronic conductivity of semiconductor nanoparticles monolayers at the air/water interface”, J. Phys. Chem. B, 107, 5733-5739, 2003.

72). T.J. Norman, Jr., D. Magana, F. Bridges, and J.Z. Zhang, “Optical properties and local structure of Cu(II) dopant in ZnSe nanoparticles”, Mat. Res. Soc. Proc. 776, Q1.4.1-1.4.7, 2003.

71). J. Joo, T. Yu, Young W. Kim, H. M. Park, F. Wu, J. Z. Zhang, and T. Hyeon, “Multi-gram scale synthesis and characterization of monodisperse tetragonal zirconia nanocrystals”, J. Am. Chem. Soc., 125, 6553-6557, 2003.

70). S.A. Gerhardt, J. Z. Zhang, R. Bonnett, F. J. Swanson, “Photoisomerization of a benzopyrromethanone derivative in micelles and organic solvents”, Chem. Phys. Lett. 371, 510-515, 2003.

69). S. A. Gerhardt, J.W. Lewis, D. S. Kliger, J. Z. Zhang, U. Simonis, “Effect of micelles on oxygen-quenching processes of triplet state para-substituted tetraphenylporphyrin photosensitizers”, J. Phys. Chem. A. 107, 2763-2767, 2003.

68). C. D. Grant, A. Schwartzberg, T. Norman, Jr., J. Z. Zhang, “Ultrafast electronic relaxation and coherent vibrational oscillations of strongly coupled gold nanoparticle aggregates”, J. Am. Chem. Soc., 125, 549-553, 2003.

67). G. P. Smestad, S. Spiekermann, J. Kowalik, C.D.Grant, A.M. Schwartzberg, J. Zhang, L.M. Tolbert, and E. Moons, A Technique to Compare Polythiophene Solid State Dye-Sensitized TiO2 Solar Cells to Liquid Junction Devices, Solar Energy Materials and Solar Cells. 76, 85-105, 2003

66). F. Wu, J. W. Lewis, D. S. Kliger, J. Z. Zhang, “Unusual Excitation Intensity Dependence of Luminescence of CdTe Nanoparticles” J. Chem. Phys. Communication, 118, 12-16, 2003.

65). C. D. Grant, A. M. Schwartzberg, G. P. Smestad, J. Kowalik, L. M. Tolbert, J. Z. Zhang, “Optical and electrochemical characterization of poly(3-undecyl-2,2′-bithiophene) in thin film solid state TiO2 photovoltaic solar cells.” Synthetic Metals, 132, 197-204, 2003.

64). J.Z. Zhang, Z.L. Wang, J. Liu, S. Chen, and G.-y. Liu, “Self-assembled Nanostructures”, (book) Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2002.

63). J.Z. Zhang and Z.L. Wang, (eds.) “Physical Chemistry of Interfaces and Nanomaterials”, SPIE Conference Proceeding, Volume 4807, 2002.

62). C. D. Grant, T. Norman, Jr., T. Morris, G. Szulczewski, J. Z. Zhang, “Ultrafast electronic relaxation dynamics in gold(I) sulfide nanoparticles”, SPIE Proc. 4807, 216-222, 2002.

61). F. Wu and J. Z. Zhang, “Ultrafast studies of photoexcited electronic dynamics in thio-caped CdTe semiconductor nanoparticles”, SPIE Proc. 4807, 189-196, 2002.

60). T. Norman, Jr., C. Grant, D. Magana, R. Anderson, J. Z. Zhang, D. Cao, F. Bridges, J. Liu, and T. van Buuren, “Longitudinal plasma resonance shifts in gold nanoparticles aggregates”, SPIE Proc. 4807, 51-58, 2002.

59). S.A. Gerhardt and J.Z. Zhang, “Photosensitizers at Interfaces of model membranes”, pp. 645-657, in “Interfacial Catalysis” ed. by A.G. Volkov, Marcel Dekker, New York, 2002.

58). T. Norman, Jr, C. Grant, D. Magana, D. Cao, F. Bridges, J. Liu, T. van Buuren, J. Z. Zhang, “Near infrared absorption of gold nanoparticle aggregates”, J. Phys. Chem. B 106, 7005-7012, 2002.

57). Chris Grant, A. Schwartzberg, Greg P. Smestad, Janusz Kowalik, Laren M. Tolbert, J. Z. Zhang, “Characterization of nanocrystalline and thin film TiO2 solar cells with poly(3-undecyl-2,2’-bithiophene) as a sensitizer and hole conductor”, J. Electroanalytical. Chem. 522, 40-48, 2002. (special issue, invited)

56). A. Sengupta and J. Z. Zhang, “Synthesis, optical properties, and ultrafast electronic relaxation dynamics of colloidal Bi2S3 nanoparticles”, Int. Workshop on Nanosci. Nanotech. Conference Proc. in press, 2002.

55). A. Joly, W. Chen, J. Roark, J. Z. Zhang, “Temperature dependence of up-conversion luminescence and photoluminescence of Mn2+ in ZnS:Mn2+ nanoparticles”, J. Nanosci. Nanotech. 1, 295-301, 2001.

54). D. Xu, J. Z. Zhang, B. Hong, “Investigation of electron delocalization and ultrafast studies of Ru/Os Dyads with ethynyl/butadiynyl-bridged polyphosphines”, J. Phys. Chem. A, 105, 7979-7988, 2001.

53). W. Chen, A. Joly, J. Z. Zhang, “Luminescence Up-conversion of Mn2+ in ZnS:Mn2+ Nanparticles”, Phys. Rev. B, 64(4), 041202(R), 2001.

52). A. Patel, F. Wu, J.Z. Zhang, C.L. Torres-Martinez, R.K. Mehra, Y. Yang, S.H. Risbud, “Synthesis and ultrafast characterization of PbS semiconductor nanoparticles: effects of size, shape, and surface,” J. Phys. Chem. B, 104, 11598-11605, 2000.

51). F. Wu, J.Z. Zhang, R. Kho, and R.K. Mehra, “Radiative and non-radiative lifetimes of bandedge states and deep trap states of CdS nanoparticles determined by time-correlated single photon counting”, Chem. Phys. Lett. 330, 237-242, 2000.

50). A. Sengupta, K.C. Mandal, and J. Z. Zhang, “Ultrafast Electronic Relaxation Dynamics in Layered Iodide Semiconductors: A Comparative Study of Colloidal BiI3 and PbI2 Nanoparticles”, J. Phys. Chem. B, 104, 9396-9403, 2000.

49). J.Z. Zhang, “Interfacial Charge Carrier Dynamics of Colloidal Semiconductor Nanoparticles”, J. Phys. Chem. B, 104, 7239-7253, 2000 (invited feature article).

48). B.A. Smith, J.Z. Zhang, A. Joly, and J. Liu, “Luminescece decay kinetics of Mn2+-doped ZnS nanoclusters grown in reverse micelles”, Phys. Rev. B, 62, 2021-2028, 2000.

47). M.C. Brelle, C.L. Torres-Martinez, J.C. McNulty, R.K. Mehra, and J.Z. Zhang, “Synthesis and characterization of CuxS nanoparticles: nature of the infrared band and charge carrier dynamics”, Pure and Appl. Chem. 72, 101, 2000.

46). M.A. Kreger, N.J. Cherepy, J.Z. Zhang, J.C. Scott, G. Klaerner, R.D. Miller, D.W. McBranch, D. Kraabel, and S. Xu, “Femtosecond study of exciton dynamics in 9,9-di-n-hexylfluorene/anthracene random copolymers”, Phys. Rev. B., 61, 8172-8179, 2000.

45). M.C. Brelle, J. Z. Zhang, L. Nguyen, and R.K. Mehra, “Synthesis and ultrafast study of cystine- and glutathione-capped Ag2S semiconductor colloidal nanoparticles,” J. Phys. Chem. A, 103, 10194-10201, 1999.

44). A. Sengupta, K. C. Mandal, B. Jiang, and J. Z. Zhang “Ultrafast electronic relaxation dynamics in PbI2 semiconductor colloidal nano-particles: a femtosecond transient absorption study”, J. Phys. Chem. B, 103, 3128-3137, 1999.

43). W. A. Yee, R. H. O’Neil, J. W. Lewis, J. Z. Zhang, D. S. Kliger, “Femtosecond studies of electronic relaxation, vibrational relaxation, and rotational diffusion in all-trans-1,8-diphenyl-1,3,5,7-octatetraene”, J. Phys. Chem. A, 103, 2388-2393, 1999.

42). Lori Howe, Artur Sucheta, Olof Einarsdottir, and Jin Z. Zhang, “Time-resolved studies of the excited state dynamics of meso-tetra(hydroxylphenyl)chlorin in solution”, Photochem. Photobiol. 69(6), 617-623, 1999.

41). M. C. Brelle and J. Z. Zhang, “Femtosecond study of photoinduced electron dynamics in AgI and core/shell structured AgI/Ag2S and AgBr/Ag2S colloidal nano-particles”, J. Chem. Phys. 108, 3119-3126, 1998.

40). Nerine J. Cherepy, Dorion B. Liston, Jennifer A. Lovejoy, Hongmei Deng, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast studies of photoexcited electron dynamics in gamma and alfa-Fe2O3 semiconductor nanoparticles”, J. Phys. Chem. B 102, 770-776, 1998.

39). T. W. Roberti, N. J. Cherepy, and J. Z. Zhang, “Nature of the power-dependent ultrafast relaxation process of photoexcited charge carriers in II-VI semiconductor quantum dots: effects of particle size, surface, and electronic structure”, J. Chem. Phys. 108, 2143-2151, 1998.

38). L. Howe and J. Z. Zhang, “The effect of biological substrates on the ultrafast excited state dynamics of zinc phthalocyanine tetrasulfonate in solution”, Photochem. Photobiol., 67, 90-96, 1998.

37). Nerine J. Cherepy, Greg P. Smestad, Michael Gratzel, and Jin Z. Zhang, “Ultrafast electron injection: Implications for a photoelectrochemical cell utilizing an anthocyanin dye-sensitized TiO2 nanocrystalline electrode”, J. Phys. Chem. B, 101, 9342-9351, 1997.

36). W. A. Yee, R. H. O’Neil, J. W. Lewis, J. Z. Zhang, and D. S. Kliger, “Femtosecond transient absorption studies of diphenylpolyenes. Direct detection of S2 -> S1 radiationless conversion in diphenylhexatriene and diphenyloctatetraene”, Chem. Phys. Lett., 276, 430-434, 1997.

35). J. Z. Zhang, M. A. Kreger, G. Klaerner, M. Kretenschmidt, R. D. Miller, and J. C. Scott, “Femtosecond study of exciton dynamics in polyfluorene statistical co-polymers on solutions and thin films”, Proc. SPIE, V. 3145, 363-374, 1997.

34). J. Z. Zhang, “Ultrafast studies of electron dynamics in semiconductor and metal colloidal nano-particles: effects of size and surface”, Acc. Chem. Res. 30, 423-429, 1997. (invited review)

33). B. A. Smith, J. Z. Zhang, U. Giebel, and G. Schmid, “Direct probe of size-dependent electronic relaxation in single-sized Au and nearly monodisperse Pt colloidal nano-particles”, Chem. Phys. Lett. 270, 139-144, 1997.

32). L. Howe and J. Z. Zhang, “Ultrafast studies of excited state dynamics of phthalocyanine and zinc phthalocyanine tetrasulfonate in solution”, J. Phys. Chem. 101, 3207-3213, 1997.

31). J. Z. Zhang, M. A. Kreger, Q.-S. Hu, D. Vitharana, L. Pu, P. J. Brock, and J. C. Scott, “Femtosecond studies of exciton dynamics in a novel main chain chiral conjugated poly(arylenevinylene)”, J. Chem. Phys., 106, 3710-3720, 1997.

30). J. Z. Zhang, M. A. Kreger, E. H. Goka, L. Pu, Q.-S. Hu, D. Vitharana, and L. J. Rothberg, “Femtosecond studies of exciton dynamics in a novel optically active conjugated polymer”, Springer Ser. Chem. Phys., 62, 284-285, 1996.

29). J. Z. Zhang, B. A. Smith, A. E. Faulhaber, J. V. Andersen, and T. J. Rosales, “Femtosecond studies of colloidal metal nano-particles: Dependence of electronic energy relaxation on the liquid-solid interface and particle size”, Ultrafast Processes in Spectroscopy IX, 561-565, 1996.

28). B. A. Smith, D. M. Waters, A. E. Faulhaber, M. A. Kreger, and J. Z. Zhang, “Preparation and ultrafast optical characterization of metal and semiconductor nano-particles”, J. Sol-Gel Sci. Tech., 9, 125-137, 1997. (invited for the special issue on Nonlinear Optical Materials).

27). A. E. Faulhaber, B. A. Smith, J. K. Andersen and J. Z. Zhang, “Femtosecond electronic relaxation dynamics in metal nano-particles: Effects of surface and size confinement”, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 283, 25-30, 1996.

26). T. W. Roberti, B. A. Smith, and J. Z. Zhang, “Ultrafast electron dynamics at the liquid-metal interface: Femtosecond studies using surface plasmons in aqueous silver colloid”, J. Chem. Phys., 102, 3860-3866, 1995.

25). J. L. McGowen, H. M. Ajo, J. Z. Zhang and B. J. Schwartz, “Femtosecond studies of hydrated electron recombination following multiphoton ionization at 390 nm”, Chem. Phys. Lett., 231, 504-510, 1994.

24). J. E. Evans, K. W. Springer and J. Z. Zhang, “Femtosecond studies of interparticle electron transfer in a coupled CdS-TiO2 colloidal system”, J. Chem. Phys., 101, 6222-6225, 1994.

23). J. Z. Zhang, R. H. O’Neil and J. E. Evans, “Femtosecond studies of hematoporphyrin derivative in solution: Effect of pH and solvent on the excited state dynamics”, Photochem. Photobiol., 60, 301-309, 1994.

22). J. Z. Zhang, R. H. O’Neil, T. W. Roberti, J. L. McGowen and J. E. Evans, “Femtosecond studies of photoinduced electron dynamics at the liquid-solid interface of semiconductor nano-particles in water”, Springer Ser. Chem. Phys., 60, 316-317, 1994.

21). J. Z. Zhang, R. H. O’Neil, T. W. Roberti, J. L. McGowen, and J. E. Evans, “Femtosecond studies of photoinduced electron dynamics at the liquid-solid interface of aqueous CdS colloids”, J. Phys. Chem., 98, 3859-3864, 1994.

20). J. Z. Zhang, R. H. O’Neil, and T. W. Roberti, “Femtosecond studies of interfacial electron-hole recombination in aqueous CdS colloids”, Appl. Phys. Lett., 64, 1989-1991, 1994.

19). J. Z. Zhang, R. H. O’Neil, T. W. Roberti, J. L. McGowen, and J. E. Evans, “Femtosecond studies of trapped electrons at the liquid-solid interface of aqueous CdS colloids”, Chem. Phys. Lett., 218, 479-484, 1994.

18). J. C. King, J. Z. Zhang, B. J. Schwartz, and C. B. Harris, “Vibrational relaxation of M(CO)6 (M=Cr, Mo, W): Effect of metal mass on vibrational cooling dynamics and Non-Boltzmann internal energy distributions,” J. Chem. Phys., 99, 7595, 1993.

17). C. B. Harris, J. C. King, K. E. Schultz, B. J. Schwartz and J. Z. Zhang, “Energy relaxation and redistribution in large molecules in solution on ultrafast time scales,” Springer Ser. Chem. Phys., 55, 650, 1993.

16). B.J. Schwartz, J.C. King, J.Z. Zhang, and C.B. Harris, “Direct femtosecond measurements of single collision dominated geminate recombination times of small molecules in liquids,” Chem. Phys. Lett., 203, 50, 1993.

15). J.Z. Zhang, B.J. Schwartz, J.C. King and C.B. Harris, “Ultrafast studies of photochromic spiropyrans in solution,” J. Am. Chem. Soc., 114, 1092, 1992.

14). J.Z. Zhang and C.B. Harris, “Photodissociation dynamics of Mn2(CO)10 in solution on ultrafast time scales,” J. Chem. Phys., 95, 4024, 1991.

13). J.Z. Zhang and C.B. Harris, “Generalized Brownian dynamics. III. Vibrational relaxation of heteronuclear diatomics in rare gases,” J. Chem. Phys., 94, 5586, 1991.

12). J.Z. Zhang, E.J. Heller, D. Huber, and D.G. Imre, “Spectroscopy and Photodissociation Dynamics of a two-chromophore system: Raman scattering as a probe of non-adiabatic electronic coupling,” J. Phys. Chem., 95, 6129 1991.

11). J.Z. Zhang, E.H. Abramson and D.G. Imre, “C ® A emission in H2O following two-photon excitation: dissociation dynamics in the A state for different initial states,” J. Chem. Phys., 95, 653, 1991.

10). R.J. Sension, R. J. Brudzynski, B.S. Hudson, J.Z. Zhang and D.G. Imre, “Resonance emission studies of the photodissociating water molecule,” Chem. Phys., 141, 39, 1990.

9). E.H. Abramson, J.Z. Zhang, and D.G. Imre, “A linear 1B2 state of the water molecule,” J. Chem. Phys., 93, 947, 1990.

8). J.Z. Zhang, E. J. Heller and D.G. Imre, “Resonance Raman scattering as a probe of ultrafast electronic surface hopping and nuclear vibrational motion,” Springer Ser. Chem. Phys., 53, 474, 1990.

7). D.G. Imre and J.Z. Zhang, “Dynamics and selective bond breaking in photodissociation,” Chem. Phys., 139, 89, 1989. (invited review)

6). J.Z. Zhang, D.G. Imre and J. Frederick, “HOD spectroscopy and photodissociation: Selectivity in OH/OD bond breaking,” J. Phys. Chem., 93, 1840 (1989).

5). J.Z. Zhang and D.G. Imre, “Spectroscopy and photodissociation dynamics of H2O: time dependent view,” J. Chem. Phys., 90, 1666 (1989).

4). J.Z. Zhang and D.G. Imre, “OH/OD bond breaking selectivity in HOD photodissociation,” Chem. Phys. Lett., 149, 233 (1988).

3). N. Henriksen, J.Z. Zhang and D.G. Imre, “The first absorption band for H2O: Interpretation of the absorption spectrum using time dependent pictures,” J. Chem. Phys., 89, 5607 (1988).

2). J.Z. Zhang, E.J. Heller, D. Huber, D.G. Imre and D. Tannor, “CH2I2 photodissociation: Dynamical modeling,” J. Chem. Phys., 89, 3602 (1988).

1). J.Z. Zhang and D.G. Imre, “CH2I2 photodissociation: Emission spectrum at 355 nm,” J. Chem. Phys., 89, 309 (1988).